Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 26. 1. 2024 , odpiranje prijav: 1. 2. 2024

Datum objave: 11. 1. 2024
Rok za plačilo varščine: 26. 1. 2024
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11: 1. 2. 2024

Javna dražba za prodajo nepremičnin v k. o. Stožice in v k. o. Vič.-

1. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. parcela 2279/38 v izmeri 608 m² k. o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, stoji objekt in ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče je zasedeno z uporabnikom, prodaja se izključno zemljišče (brez stavbe).
Na zemljišču je vknjižena tudi neprava stvarna služnost v korist in na ime družbe Plinovodi d.o.o.

Izklicna cena: 107.008,00 EUR.
(z besedo: sto sedem tisoč osem eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. parcela 2280/66 v izmeri 493 m² k. o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, stoji objekt in ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče je zasedeno z uporabnikom, prodaja se izključno zemljišče (brez stavbe).
Na zemljišču je vknjižena tudi neprava stvarna služnost v korist in na ime družbe Telemach Slovenija, d.o.o.

Izklicna cena: 86.768,00 EUR.
(z besedo: oseminšestdeset tisoč sedemsto oseminšestdeset in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. parcela 2389/2 v izmeri 55 m² k. o. 1735 Stožice
- parc. št. parcela 2389/32 v izmeri 534 m² k. o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, stojijo objekti, ki jih ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče je zasedeno z uporabnikom, prodaja se izključno zemljišče (brez stavb).
Na zemljišču je vknjižena tudi neprava stvarna služnost v korist in na ime družbe Telemach Slovenija, d.o.o. in Telekom d.d.

Izklicna cena: 103.664,00 EUR. (z besedo: sto tri tisoč šesto štiriinšestdeset in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je stavbno zemljišče s:
- parc. št. parcela 2389/11 v izmeri 32 m² k. o. 1735 Stožice
- parc. št. parcela 2389/31 v izmeri 139 m² k. o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Zemljišče predstavila zaokroženo površino stavbe in v naravi predstavlja vrt in dostop.
Na zemljišču je vknjižena tudi neprava stvarna služnost v korist in na ime družbe Telemach Slovenija, d.o.o.

Izklicna cena: 30.096,00 EUR.
(z besedo: trideset tisoč šestindevetdeset in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s

parc. št. 1636/2 v izmeri 204 m² , k. o. 1723 VIČ
parc. št. 1635/36 v izmeri 162 m² , k. o. 1723 VIČ
parc. št. 1713/3 v izmeri 15 m² , k. o. 1723 VIČ
parc. št. 1635/21 v izmeri 30 m² , k. o. 1723 VIČ
parc. št. 1635/35 v izmeri 4 m² , k. o. 1723 VIČ

V skupni v izmeri 415 m².

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-485, z namembnostjo BD – površine drugih območij.

Na zemljišču s parc. št. 1635/35 k.o. Vič je vpisana zaznamba Dn 144783/2023 obvestilo o izbrisu zaznambe Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. II N 701/2013.
Na vseh parcelah, ki so predmet te javne dražbe je vpisana stvarna služnost v korist družbe Telekom Slovenije d.d.

Izklicna cena: 62.665,00 EUR. (z besedo: dvainšestdeset tisoč šesto petinšestdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke