Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 4. 2024 , odpiranje prijav: 11. 4. 2024

Datum objave: 25. 3. 2024
Rok za plačilo varščine: 5. 4. 2024
Odpiranje prijav: 11. 4. 2024 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče: parc. št. 1543/10 v izmeri 193 m², k. o. 1738 Dravlje.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 1543/10 v izmeri 193 m², k. o. 1738 Dravlje

Na predmetnem zemljišče je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Elektro Ljubljana, d.d., GANAMM, družba za investicije, d.o.o. in Javno podjetje Vodovod kanalizacija, d.o.o.

Na zemljišču s parc.št. 1543/10, k.o. Dravlje stoji objekt, hiša, kjer se na sodišču vodi pravdni postopek, ki ni last Mestne občine Ljubljana.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-480, z namembnostjo SSse – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 33.968,00 EUR. (z besedo: triintrideset tisoč devetstooseminšestdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke