Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 28. 6. 2024

Datum objave: 12. 6. 2024
Rok za plačilo varščine: 28. 6. 2024

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča v v k. o. Dravlje; v k. o. Kašelj.

1. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:

- parc. št. 627/1 v izmeri 26 m², k. o. 1738 Dravlje
- parc. št. 637/1 v izmeri 673 m², k. o. 1738 Dravlje
- parc. št. 640/4 v izmeri 525 m², k. o. 1738 Dravlje

Na zemljišču s parc.št. 637/1 k.o. 1738 Dravlje sta vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telemacha Slovenije d.o.o. in Elektra Ljubljana d.d.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-407, s podrobnejšo namensko rabo prostora CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Izklicna cena: 306.000,00 EUR (z besedo: tristo šest tisoč eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:

- parc. št. 562/3 v izmeri 380 m², k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-593, s podrobnejšo namensko rabo prostora IG – gospodarske cone.

Izklicna cena: 95.000,00 EUR (z besedo: petindevetdeset tisoč eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec

Razpisne datoteke