Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

Datum objave: 5. 2. 2010
Rok za prijavo: 25. 2. 2010
Odpiranje prijav: 25. 2. 2010

  • Nezazidano stavbno zemljišče: parc.št. 687/8 travnik v izmeri 473 m² in
    parc.št. 687/9 travnik v izmeri 587 m², obe vpisani v zk vl.št. 666 k.o. Glince

  • Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 3/1 Utik, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
    Območje urejanja ŠS 3/1 Utik, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 3 Podutik (Uradni list RS, št. 17/97).

     

     

Razpisne datoteke