Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

Datum objave: 5. 2. 2010
Rok za prijavo: 25. 2. 2010
Odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Nepremičnina:parc.št. 126/1 stavba v izmeri 389 m² in
  parc.št. 126/2 dvorišče v izmeri 1590 m², obe vpisani v zk vl.št. 560 k.o. Moste
 • Nepremičnina, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MP 1/2 Javna skladišča, f.e. F 12, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale.
  Območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča, kjer se nahaja predmetna nepremičnina, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča.
 • Nepremičnina, ki je predmet prodaje, v naravi predstavlja objekt hangarja, skupaj z zemljiščem, ki je del kompleksa Starega letališča Ljubljana. Kompleks Starega letališča je kulturna dediščina in je zaveden na Ministrstvu za kulturo pod EŠD 7622. Za kakršne koli posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Ur.l.RS, št.16/08).
  V postopku je tudi sprejem odloka o razglasitvi Starega letališča Ljubljana za kulturni spomenik lokalnega pomena.
   

Razpisne datoteke