Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 21. 4. 2015 , odpiranje prijav: 21. 4. 2015

Datum objave: 2. 4. 2015
Rok za prijavo: 21. 4. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 21. 4. 2015 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob 10. uri po vrstnem redu objavljenem v RD.

zemljišče v k.o. Dravlje,
zemljišča v k.o. Vič,
zemljišče v k.o. Gradišče II,
emljišče v k.o. Stanežiče.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 • Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1190/27 (ID znak 1738-1190/27-0) v izmeri 529 m2, k.o. 1738-Dravlje. Predmetno zemljišče v naravi predstavlja asfaltirano parkirišče, ki ga ima v najemu podjetje Spar Slovenija d.o.o. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora DR-605, z namembnostjo CDd – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj.
  Izklicna cena: 93.104,00 EUR (z besedo: triindevetdesettisočstoštiri evre) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
  - parc. št. 341/2 (ID znak 1723-341/2-0) v izmeri 757 m2, k.o. 1723-Vič,
  - parc. št. 342 (ID znak 1723-342/0-0) v izmeri 880 m2, k.o. 1723-Vič,
  - parc. št. 343/2 (ID znak 1723-343/2-0) v izmeri 5.655 m2, k.o. 1723-Vič,
  - parc. št. 343/4 (ID znak 1723-343/4-0) v izmeri 36 m2, k.o. 1723-Vič in
  - parc. št. 344/2 (ID znak 1723-344/2-0) v izmeri 2.572 m2, k.o. 1723-Vič.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora RD-419, z namembnostjo SSsv – splošne več stanovanjske površine. Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 3.267.000,00 EUR (z besedo: trimilijonedvestosedeminšestdesettisoč evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
   
 • Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 73/78 (ID znak 2679-73/78-0) v izmeri 272 m2, k.o. 2679-Gradišče II V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora RD-366, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Prodajalec ne zagotavlja dostopa do parc.št. 73/78 k.o. 2679- Gradišče II.
  Izklicna cena: 40.800,00 EUR (z besedo: štiridesettisočosemsto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
   
 • Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
  - parc. št. 1543/24 (ID znak 1752-1543/24-0) v izmeri 166 m², k.o. 1752 Stanežiče in
  - parc. št. 1543/37 (ID znak 1752-1543/37-0) v izmeri 33 m², k.o. 1752 Stanežiče. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-484, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 23.880,00 EUR. (z besedo: triindvajsettisočosemstoosemdeset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke