Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 7. 5. 2015 , odpiranje prijav: 7. 5. 2015

Datum objave: 17. 4. 2015
Rok za prijavo: 7. 5. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 7. 5. 2015 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob - 12.00 uri za zemljišče pod točko 2.1. v k.o. Dravlje

nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1480/18 (ID znak 1738-1480/18-0) v izmeri 188 m2, k.o. 1738-Dravlje.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1480/18 (ID znak 1738-1480/18-0) v izmeri 188 m2, k.o. 1738-Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora ŠI-289, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 37.600,00 EUR (z besedo: sedemintridesettisočšeststo evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke