Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 28. 5. 2015 , odpiranje prijav: 28. 5. 2015

Datum objave: 8. 5. 2015
Rok za prijavo: 28. 5. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 28. 5. 2015 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

poslovni prostor št. 13 na naslovu Nove Fužine 45,
poslovni prostor št. P01 na naslovu Koseskega 1a,
poslovni prostor na naslovu lepi pot 6,
poslovni prostor št. 11 na naslovu Dalmatinova 6a.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 • Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v Ljubljani v skupni izmeri 22,15 m2 v stavbi stoječi na parc.št. 1624 in 1625 v k.o. 1772-Moste. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 28.000,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 na naslovu Koseskega 1a v Ljubljani z identifikacijsko številko 1722-4076-69 v pritličju v izmeri 32,84 m2. Poslovni prostor je prazen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 37.000,00 EUR (z besedo: sedemintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Lepi pot 6 Ljubljani z identifikacijsko številko 2679-934-1, 2679-934-2, 2679-934-3, 2679-934-4, 2679-934-5, 2679-934-6, 2679-934-7, 2679-934-8, 2679-934-9, 2679-934-10, 2679-934-11, 2679-934-12, 2679-934-13, 2679-934-14, 2679-934-15, 2679-934-16, 2679-934-17, 2679-934-18, 2679-934-19, 2679-934-20 in 2679-934-21 v pritličju stavbe v skupni izmeri 339,00 m2. Od 21-ih poslovnih prostorov so 4-je poslovni prostori prazni in niso zasedeni z najemnikom (prazni poslovni prostori so z identifikacijsko številko 2679-934-6, 2679-934-7, 2679-934-8, 2679-934-9 in 2679-934-10) . Oprema, ki se nahaja v najetih poslovnih prostorih je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-113 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 221.000,00 EUR (z besedo: dvestoenaindvajsettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 11 v pritličju in kleti v skupni izmeri 164,51m2 v stavbi na naslovu Dalmatinova 6a in Miklošičeva ul. 16 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1737-546-11, parc.št. 2592/0-0, k.o. 1737-Tabor. Za stavbo št. 546 na Dalmatinovi 6a in Miklošičevi 16, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 247.000,00 EUR (z besedo: dvestosedeminštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke