Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 2. 6. 2015 , odpiranje prijav: 2. 6. 2015

Datum objave: 13. 5. 2015
Rok za prijavo: 2. 6. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 2. 6. 2015 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

poslovni prostor na naslovu Cankarjeva ulica 11, poslovni prostor na naslovu Vodnikova cesta 13 in trije poslovni prostori na naslovu Celovška cesta 143.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 1. Predmet prodaje je poslovni prostor v prvem nadstropju v izmeri 318,12 m2 in prostor v kleti v izmeri 24,07 m2 vse z identifikacijsko številko 1725-406-13 ter poslovni prostor v prvem nadstropju v izmeri 17,39 m2 z identifikacijsko številko 1725-406-14 na naslovu Cankarjeva ulica 11 v Ljubljani v stavbi št. 406 in v k.o. 1725 - Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Poslovni prostor z identifikacijsko številko 1725-406-14 v izmeri 17,39 m2 v prvem nadstropju je zaseden z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za nedoločen čas. Prostor v kleti, ki je del prostora z identifikacijsko številko 1725-406-13 v izmeri 24,07 m2 je zaseden z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a). Izklicna cena: 545.000,00 EUR (z besedo: petstopetinštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc. št. 1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-113 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 47.000,00 EUR (z besedo: sedeminštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 60,28 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-68 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 72.500,00 EUR (z besedo: dvainsedemdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v pritličju v izmeri 40,90 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-70 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje prosta in ni zasedena z najemnikom. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 49.100,00 EUR (z besedo: devetinštiridesettisočsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P03 v pritličju v izmeri 73,64 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-71 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 88.500,00 EUR (z besedo: oseminosemdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke