Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 4. 6. 2015 , odpiranje prijav: 4. 6. 2015

Datum objave: 19. 5. 2015
Rok za prijavo: 4. 6. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 4. 6. 2015 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 s pričetkom ob - 11.00 uri

pozidano stavbni zemljišči v k.o. Moste,
nepozidani stavbni zemljišči v k.o. Stanežiče,
PREKLIC - solastniški delež do ¾ celote pri zemljišču v k.o. Bežigrad.

PREKLIC JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana - 27.5.2015

Prekliče se javna dražba za prodajo nepremičnine – solastniškega deleža do ¾ celote pri zemljišču s parc. št. 757/2, k.o. Bežigrad, razpisana za dne 04.06.2015 s pričetkom ob 12:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 1. Predmet javne dražbe sta pozidano stavbni zemljišči s: - parc. št. 621/5 (ID znak: 1730-621/5-0) v izmeri 523 m2, k.o. 1730-Moste, - parc. št. 621/6 (ID znak: 1730-621/6-0) v izmeri 111 m2, k.o. 1730-Moste. Predmetni zemljišči v naravi predstavljata asfaltirano pot (Poljska pot). Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora MO-129, z namembnostjo CDd – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj.
  Izklicna cena: 91.930,00 EUR (z besedo: enaindevetdesettisočdevetstotrideset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s: - parc. št. 1543/20 (ID znak: 1752-1543/20-0) v izmeri 359 m2, k.o. 1752-Stanežiče, - parc. št. 1543/13 (ID znak: 1752-1543/13-0) v izmeri 325 m2, k.o. 1752-Stanežiče. Na zemljišču s parc. št. 1543/20, k.o. Stanežiče so postavljeni premični bazen in enostavni objekti, ki nisi predmet prodaje. Obe zemljišči sta ograjeni z žičnato in leseno ograjo. Oseba, ki je postavila navedene objekte je podala izjavo s katero se odpoveduje kakršnemukoli zahtevku v zvezi z postavljenimi stvarmi zoper pridobitelja (kupca) zemljišč. Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora ŠE-484, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 136.800,00 EUR (z besedo: stošestintridesettisočosemsto evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je solastniški delež do ¾ celote pri zemljišču: - parc. št. 757/2 (ID znak: 2636-757/2-0) v izmeri 63 m², k.o. 2636-Bežigrad. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-179, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Izklicna cena za solastniški delež do ¾ celote: 5.670,00 EUR. (z besedo: pettisočšestosedemdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke