Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 9. 6. 2015 , odpiranje prijav: 9. 6. 2015

Datum objave: 22. 5. 2015
Rok za prijavo: 9. 6. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 9. 6. 2015 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

poslovni prostor št. P01 na naslovu Kolodvorska ulica 6,
poslovni prostor št. P03 na naslovu Kolodvorska ulica 6,
poslovni prostor na naslovu Cesta v Gorice 41,
poslovni prostor št. P02 na naslovu Gosposvetska cesta 4,
poslovni prostor št. 201 na naslovu Rimska 8.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 1. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 121,40 m2 z identifikacijsko številko 1737-339-35 na naslovu Kolodvorska ulica 6 v Ljubljani. Za stavbo na Kolodvorski ulici 6 v Ljubljani z oznako stavbe 1739-339 v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 134.000,00 EUR (z besedo: stoštiriintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 
 2. Predmet prodaje je poslovni prostor št. PO3 v pritličju v skupni izmeri 44,40 m2, ki je sestavljen prostora v izmeri 13,20 m2 z identifikacijsko številko 1737-339-31 in prostora v izmeri 31,20 m2 z identifikacijsko številko 1737-339-30 na naslovu Kolodvorska ulica 6 v Ljubljani. Za stavbo na Kolodvorski ulici 6 v Ljubljani z oznako stavbe 1739-339 v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 49.000,00 EUR (z besedo: devetinštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor z ID oznako 1723-3530-1 v pritličju objekta v skupni izmeri 110,70 m2 na naslovu Cesta v Gorice 41 v Ljubljani, k.o. 1723-Vič, parc. št. 2117/11. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Vpis lastninske pravice v korist kupca bo mogoč pri solastniškem deležu MOL do ½ na parc. št. 2117/11, k.o. 1723 -Vič. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 45.000,00 EUR (z besedo: petinštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v pritličju objekta v skupni izmeri 90,96 m2 in kletni prostor št. K02 v skupni izmeri 27,98 m2 v stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 4 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1725-299-16 in 1725-299-5 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna. Izklicna cena: 152.000,00 EUR (z besedo: stodvainpetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 187,30 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-7 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 246.500,00 EUR (z besedo: dvestošestinštiridesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke