Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 6. 2015 , odpiranje prijav: 11. 6. 2015

Datum objave: 22. 5. 2015
Rok za prijavo: 11. 6. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 11. 6. 2015 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

poslovni prostor št. P01 na naslovu Gosposka ulica 4,
poslovni prostor št. P02 in P04 na naslovu Gosposka ulica 4,
poslovni prostor na naslovu Mestni trg 15,
poslovni prostor št. P01 na naslovu Beethovnova ulica 4.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe so poslovni prostori na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana, vpisani pod ID 1728-121-900 v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine. Vpis lastninske pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.

 1. Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka ulica 4 v Ljubljani, ID 11, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 289.000,00 EUR (z besedo: dvestodevetinosemdesettisoč tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe so storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka ulica 4 v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 132.096,00 EUR (z besedo: stodvaintridesettisočšestindevetdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 Ljubljani z identifikacijsko številko 1728-114-1 v izmeri 32,30 m2, 1728-114-3 v izmeri 102,40 m2, 1728-114-4 v izmeri 112,90 m2, 1728-114-5 v izmeri 119,10 m2, 1728-114-6 v izmeri 119,60 m2, 1728-114-7 v izmeri 142,40 m2, 1728-114-8 v izmeri 72,10 m2 in posebni skupni deli z identifikacijsko številko 1728-114-9 v izmeri 81,80 m2, 1728-114-10 v izmeri 28,90 m2, 1728-114-11 v izmeri 24,20 m2, 1728-114-12 v izmeri 24,80 m2 vse v skupni izmeri 860,50 m2. Objekt ima dva ločena dela, in sicer samostojno ločen prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 102,40 m2 ter posamezne prostore v ostalih etažah v skupni izmeri 758,10 m2. Vsi prostori so prazni. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 1.690.000,00 EUR (z besedo: enmilijonšeststodevetdeset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Beethovnova ulica 4 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-484-2 in št. 1725-484-3 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 354.000,00 EUR (z besedo: tristoštiriinpetdesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke