Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 7. 7. 2015 , odpiranje prijav: 7. 7. 2015

Datum objave: 19. 6. 2015
Rok za prijavo: 7. 7. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 7. 7. 2015 ob 11:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, po vrstnem redu objavljenem v RD

zemljišče pod točko 2.1. v k.o. Zgornja Šiška,
zemljišče pod točko 2.2. v k.o. Moste,
zemljišče pod točko 2.3. v k.o. Moste.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

  1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 660/1 (ID znak: 1739-660/1-0), v izmeri 204 m2, k.o. 1739-Zgornja Šiška. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora ŠI-177, z namembnostjo SSce – pretežno ene in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vknjižena stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc.št. 903/8 in 903/9 obe k.o. Trnovsko predmestje.
    Izklicna cena: 30.600,00 EUR (z besedo: tridesettisočšeststo EUR) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
  2. Predmet javne dražbe je solastniški delež do 1004788/1471968 celote pri nepozidanem stavbnem zemljišču s parc. št.: - parc. št. 127/172 (ID znak: 1730-127/172-0), v izmeri 15.333 m2, k.o. 1730-Moste. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora JA-47, z namembnostjo Ig - gospodarske cone. Preostali solastniki predmetnega zemljišča imajo zakonito predkupno pravico, ki jo lahko uveljavijo na sami javni dražbi, sicer se domneva, da predkupne pravice ne uveljavljajo.
    Izklicna cena: 1.255.985,00 EUR (z besedo: en milijondvestopetinpetdesettisočdevetstopetinosemdeset evrov) Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
  3. Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča s: - parc. št. 545/22 (ID znak 1730-545/22-0) v izmeri 83 m², parc. št. 546/10 (ID znak 1730-546/10-0) v izmeri 82 m², parc. št. 1242/6 (ID znak 1730-1242/6-0) v izmeri 424 m², parc. št. 1242/4 (ID znak 1730-1242/4-0) v izmeri 135 m², parc. št. 1242/11 (ID znak 1730-1242/11-0) v izmeri 154 m², vse k.o. 1730-Moste, skupaj 878 m². V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr. in 43/11-ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr. in 72/13 - DPN) so predmetna zemljišča opredeljena: -parc. št. 545/22, 546/10 in 1242/6, vse k. o. Moste, v enoti urejanja prostora (EUP) JA-234, znotraj z regulacijsko linijo opredeljenega industrijskega tira (RLit); regulacijska linija industrijskega tira (RLit) je črta, ki ločuje površine industrijskega tira od drugih površin in v veljavnem aktu ni opredeljena kot javna površina, -parc. št. 1242/11 in 1242/4, vse k. o. Moste, v enoti urejanja (EUP) JA-234, z namembnostjo BD-površine drugih območij. 2.3.1. Obremenitve pri zemljiščih: Pri parc. št. 1242/6, 1242/11 in 1242/4, vse k. o. Moste, je vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekom Slovenije, d. d..
    Izklicna cena: 43.900,00 EUR (z besedo: triinštiridesettisočdevetsto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke