Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 8. 2015 , odpiranje prijav: 18. 8. 2015

Datum objave: 28. 7. 2015
Rok za prijavo: 18. 8. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 18. 8. 2015 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 s pričetkom ob - 11.00 uri po vrstnem redu objavljenem v RD

Predmet javne dražbe:
so nepozidana stavbna zemljišča v k.o. Vič,
pozidano stavbno zemljišče v k.o. Trnovsko predmestje,
nepozidano stavbno zemljišče v k.o. Stožice,
nepozidano stavbno zemljišče v k. o. Karlovško predmestje.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 1. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s: - parc. št. 341/2 (ID znak 1723-341/2-0) v izmeri 757 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 342 (ID znak 1723-342/0-0) v izmeri 880 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 343/2 (ID znak 1723-343/2-0) v izmeri 5.655 m2, k.o. 1723-Vič, - parc. št. 343/4 (ID znak 1723-343/4-0) v izmeri 36 m2, k.o. 1723-Vič in - parc. št. 344/2 (ID znak 1723-344/2-0) v izmeri 2.572 m2, k.o. 1723-Vič. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora RD-419, z namembnostjo SSsv – splošne več stanovanjske površine. Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 3.267.000,00 EUR (z besedo: trimilijonedvestosedeminšestdesettisoč evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 361/38 (ID znak: 1722-361/38-0) v izmeri 278 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje. Na zemljišču je postavljen stanovanjski objekt, ki ni predmet prodaje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-142, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 55.600,00 EUR. (z besedo: petinpetdesettisočšesto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 2371/3 (ID znak: 1735-2371/3-0) v izmeri 182 m², k.o. 1735-Stožice. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PS-322, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. Pri predmetnem zemljišču je vpisana tudi plomba, ki kaže na zemljiškoknjižni postopek vpisa služnostne pravice v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih zemljišč s parc. št. 2372/32 in 2372/34, iste k.o.
  Izklicna cena: 27.300,00 EUR (z besedo: sedemindvajsettisočtristo evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 350/1187 (ID znak 1695-350/1187-0) v izmeri 846 m², k. o. 1695 Karlovško predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr. in 43/11-ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr. in 72/13 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-570, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Pri zemljišču s parc. št. 350/1187 k. o. 1695 Karlovško predmestje je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za že izgrajeno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo, v korist imetnika Telekom Slovenije, d. d..
  Izklicna cena: 194.580,00EUR (z besedo: stoštiriindevetdesettisočpetstoosemdeset 00/100 evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke