Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 27. 8. 2015 , odpiranje prijav: 27. 8. 2015

Datum objave: 3. 8. 2015
Rok za prijavo: 27. 8. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 27. 8. 2015 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

poslovni prostor št. P01 na naslovu Ulica bratov Učakar 64
prostori na naslovu Rožna ulica 27
poslovni prostor št. P01 na naslovu Gosposka ulica 4
poslovni prostor št. P02, P04 na naslovu Gosposka ulica 4
poslovni prostor št. P01 na naslovu Beethovnova ulica 4
poslovni prostor št. P01 na naslovu Koseskega ulica 1a.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 1.  Predmet javne dražbe je poslovni prostor na naslovu Ulica bratov Učakar 64 v Ljubljani v k.o. 1739 – Zgornja Šiška, ki ga sestavljata: a) prostor z ID oznako 1739-1064-142 v izmeri 81,30 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe št. 1739-1064 (zobozdravstvena ordinacija s koncesijo za izvajanje zobozdravstvenih storitev na primarni ravni) ter b) prostor z ID oznako 1739-1064-143 v izmeri 60,90 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe št. 1739-1064 (prostori vzgojno-izobraževalnega zavoda MOL) Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti koncedenta in omogočil kontinuiran nemoten dostop do strokovnih in kvalitetnih zobozdravstvenih storitev. Prav tako bo kupec z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti do vzgojno-izobraževalnega zavoda. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 188.000,00 EUR (z besedo: stooseminosemdesettisoč tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe so prostori v skupni izmeri 160,10 m2 na naslovu Rožna ulica 27 v Ljubljani v k.o. 1728 – Ljubljana - mesto, ki so sestavljeni: a) stavba ID 1728-422 (zapuščen in neuporaben prostor) v izmeri 107,2 m2, ki stoji na parc. št. 115/5 k.o. 1728 Ljubljana mesto. Vpis lastninske pravice v korist kupca bo mogoč na parc. št. 115/5, k.o. 1728 Ljubljana mesto. b) stavba ID 1728-510 (zapuščen in neuporaben podstrešni prostor) v izmeri 43,10 m2, ki stoji na parceli 115/13 k.o. Ljubljana Mesto. Za navedeno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice mogoč šele po ureditvi etažne lastnine za stavbo št. 1728-510 v povezavi s stavbo št. 1728-408. c) stavba ID 1728-432 (4 drvarnice) v izmeri 9,8 m2, vse stoječe na parc. št. 115/15, k.o. 1728 Ljubljana mesto. Vpis lastninske pravice v korist kupca bo mogoč na parc. št. 115/15, k.o. 1728 Ljubljana mesto. Prostori so v času prodaje prazni. Prostori se nahajajo na notranjem dvorišču stanovanjske stavbe št. 1728-408, zato si bo moral kupec urediti služnost dostopa do teh nepremičnin z vsakokratnimi etažnimi lastniki posameznih delov stavbe št. 1728-408. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 45.000,00 EUR (z besedo: petinštiridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Predmet javne dražbe so poslovni prostori na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana, vpisani pod ID 1728-121-900 v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine. Vpis lastninske pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
 3. Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka ulica 4 v Ljubljani, ID 11, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 289.000,00 EUR (z besedo: dvestodevetinosemdesettisoč tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe so storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka ulica 4 v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 132.096,00 EUR (z besedo: stodvaintridesettisočšestindevetdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Beethovnova ulica 4 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-484-2 in št. 1725-484-3 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 354.000,00 EUR (z besedo: tristoštiriinpetdesettisoč evrov) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 6. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 na naslovu Koseskega ulica 1a v Ljubljani z identifikacijsko številko 1722-4076-69 v pritličju v izmeri 32,84 m2. Poslovni prostor je prazen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 37.000,00 EUR (z besedo: sedemintridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke