Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 1. 10. 2015 , odpiranje prijav: 1. 10. 2015

Datum objave: 10. 9. 2015
Rok za prijavo: 1. 10. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 1. 10. 2015 ob 11:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, po vrstnem redu objavljenem v RD

poslovni prostor na naslovu Podmilščakova ulica 14
poslovni prostor na naslovu Langusova ulica 21
poslovni prostor na naslovu Gosposvetska cesta 4
poslovni prostor na naslovu Mestni trg 15
pomožni objekt na naslovu Rožičeva ulica 1a
poslovni prostor na naslovu Dalmatinova 6a
poslovni prostor na naslovu Letališka cesta 33

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 56,8 m2, ki se nahaja v polkleti v stavbi št. 3905 na naslovu Podmilščakova ulica 14 v Ljubljani z ID oznako 2636-3905-1 v k.o. 2636 – Bežigrad. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-113 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 36.000,00 EUR (z besedo: šestintridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 2. Predmet javne dražbe so poslovni prostori v skupni izmeri 166,40 m2 v kleti, pritličju, 1. in 2. nadstropju v stavbi št. 2679-1244 na naslovu Langusova ulica 21 v Ljubljani, s pripadajočim zemljiščem v izmeri 263,00 m2 na katerem stoji stavba, parc. št. 143/120 k.o. 2679 – Gradišče II. (id. znak 2679-143/120-0). Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 160.000,00 EUR (z besedo: stošestdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v pritličju objekta v skupni izmeri 90,96 m2 in kletni prostor št. K02 v skupni izmeri 27,98 m2 v stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 4 v Ljubljani z ID oznako nepremičnine 1725-299-16 in 1725-299-5 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 152.000,00 EUR (z besedo: stodvainpetdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 v Ljubljani z ID oznako 1728-114-1 v izmeri 32,30 m2, 1728-114-3 v izmeri 102,40 m2, 1728-114-4 v izmeri 112,90 m2, 1728-114-5 v izmeri 119,10 m2, 1728-114-6 v izmeri 119,60 m2, 1728-114-7 v izmeri 142,40 m2, 1728-114-8 v izmeri 72,10 m2 in posebni skupni deli z identifikacijsko številko 1728-114-9 v izmeri 81,80 m2, 1728-114-10 v izmeri 28,90 m2, 1728-114-11 v izmeri 24,20 m2, 1728-114-12 v izmeri 24,80 m2 vse v skupni izmeri 860,50 m2. Objekt ima dva ločena dela, in sicer samostojno ločen prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 102,40 m2 ter posamezne prostore v ostalih etažah v skupni izmeri 758,10 m2. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 1.690.000,00 EUR (z besedo: enmilijonšeststodevetdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 5. Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva 1a v Ljubljani z oznako K01 v kleti stavbe v izmeri 40,40 m2 z ID oznako 2706-1-6, k.o. 2706 Zelena jama. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 35.000,00 EUR (z besedo: petintridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 11 v pritličju in kleti v skupni izmeri 164,51m2 v stavbi na naslovu Dalmatinova 6a in Miklošičeva ul. 16 v Ljubljani z ID oznako nepremičnine 1737-546-1, k.o. 1737 - Tabor. Za stavbo št. 546 na Dalmatinovi 6a in Miklošičevi 16, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 247.000,00 EUR (z besedo: dvestosedeminštiridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 612,60 m2 v 2. nadstropju z ID oznako 1730-2266-39 v stavbi št. 2266 na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani v k.o. 1730 – Moste. Poslovni prostor v naravi predstavlja 20 pisarn, ki so med seboj povezane s skupnim hodnikom. Od tega je 7 pisarn v času prodaje zasedenih z najemniki oz. uporabniki, ki imajo s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen in nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 556.500,00 EUR (z besedo: petstošestinpetdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke