Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 17. 11. 2015

Datum objave: 28. 10. 2015
Rok za prijavo: 17. 11. 2015

- poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 33,10 m2 na naslovu Tržaška cesta 27,
- poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 47,70 m2 na naslovu Letališka cesta 33,
- poslovni prostor v skupni izmeri 612,60 m2 na naslovu Letališka cesta 33,
- poslovni prostor - lokal št. 10 v skupni izmeri 115,14 m2 na naslovu Grablovičeva 56,
- poslovni prostor - lokal št. 11 v skupni izmeri 36,9 m2 na naslovu Grablovičeva 54,
- poslovni prostor - lokal št. 12 v skupni izmeri 33,80 m2 na naslovu Grablovičeva 54,
- poslovni prostor - lokal št. 13 v skupni izmeri 17,85 m2 na naslovu Grablovičeva 54,
- poslovni prostor - lokal št. 14 v skupni izmeri 15,37 m2 na naslovu Grablovičeva 52,
- poslovni prostor - lokal št. 15 v skupni izmeri 33,98 m2 na naslovu Grablovičeva 52.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 33,10 m2 v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani z ID oznako 2679-1012-7, k.o. 2679 – Gradišče II. Za stavbo št. 1012 z naslovom Tržaška ulica 27 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana kot lastnica pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 29.000,00 EUR (z besedo: devetindvajsettisoč evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 47,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1730-2266-3- del v stavbi št. 2266 na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani v k.o. 1730-Moste, ki v naravi na podlagi etažnega načrta predstavlja del z  ID oznako 1730-2266-38, ki še ni vpisan v uradne evidence GURS, postopek je v teku. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena:  51.500,00 EUR (z besedo: enainpetdesettisočpetsto evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 612,60 m2 v 2. nadstropju z ID oznako 1730-2266-39 v stavbi št. 2266 na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani v k.o. 1730 – Moste. Poslovni prostor v naravi predstavlja 20 pisarn, ki so med seboj povezane s skupnim hodnikom. Od tega je 7 pisarn v času prodaje zasedenih z najemniki oz. uporabniki, ki imajo s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen in nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist  prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).

Izklicna cena: 556.500,00 EUR (z besedo: petstošestinpetdesettisočpetsto evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je  poslovni prostor - lokal št. 10 v kleti in pritličju objekta v skupni izmeri 115,14 m2 v stavbi na naslovu Grablovičeva 56 v Ljubljani z ID oznako nepremičnine 1727-1052-14 (pritličje v izmeri 35,57 m2, servisni prostor v 1. kleti v izmeri 11,78 m2), 1727-1988-17 (pritličje v izmeri 37,05 m2, servisni prostor v 1. kleti v izmeri 30,74 m2) v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 120.000,00 EUR (z besedo: stodvajsettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 11 v skupni izmeri 36,9 m2 na naslovu Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako nepremičnine št. 1727-1040-14 v izmeri 18,21 m2 in ID oznako nepremičnine št. 1727-1052-15 v izmeri 18,69 m2 v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 44.000,00 EUR (z besedo: štiriinštiridesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 12 v skupni izmeri 33,80 m2 na naslovu Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1040-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 44.000,00 EUR (z besedo: štiriinštiridesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 13 v skupni izmeri 17,85 m2 na naslovu Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1040-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 23.400,00 EUR (z besedo: triindvajsettisočštiristo evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 14 v skupni izmeri 15,37 m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 21.300,00 EUR (z besedo: enaindvajsettisočtristo evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 15 v skupni izmeri 33,98 m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 44.300,00 EUR (z besedo: štiriinštiridesettisočtristo evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke