Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 26. 11. 2015 , odpiranje prijav: 26. 11. 2015

Datum objave: 10. 11. 2015
Rok za prijavo: 26. 11. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 26. 11. 2015 ob 11.40 uri na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

nepozidani zemljišči:
- parc. št. 1707/268 (ID znak 1722-1707/268-0) v izmeri 208 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje in
- parc. št. 1707/266 (ID znak 1722-1707/266-0) v izmeri 5 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

Spremembo besedila javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana (Datum objave: 10. 11. 2015)

I. Besedilo javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana se v točki 2.1. spremeni tako, da se glasi: 2.1. Predmet javne dražbe sta nepozidani zemljišči:
- parc. št. 1707/268 (ID znak 1722-1707/268-0) v izmeri 208 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje in
- parc. št. 1707/266 (ID znak 1722-1707/266-0) v izmeri 5 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje. 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) TR-310, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. 

Nepremičnini sta obremenjeni:
- na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se vknjiži stvarna služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja; za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja, v korist TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana – dostava 

Izklicna cena: 37.500,00 EUR. (z besedo: sedeminstidesettisočpetsto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 

Sprememba besedila javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/

II.  

Ta sprememba besedila javne dražbe začne veljati takoj. Mestna občina Ljubljana

Razpisne datoteke