Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 26. 11. 2015 , odpiranje prijav: 26. 11. 2015

Datum objave: 11. 11. 2015
Rok za prijavo: 26. 11. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 26. 11. 2015 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

- poslovni prostor št. P01 na naslovu Malgajeva ulica 2
- poslovni prostori na naslovu Vilharjeva cesta 31.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

  1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju objekta v skupni izmeri 30,50 m2 v stavbi na naslovu Malgajeva ulica 2 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1740-1701-15 v k.o. 1740 – Spodnja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 30.100,00 EUR (z besedo: tridesettisočsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  2. Predmet javne dražbe je poslovna stavba v skupni izmeri 1355,10 m2, ki se nahaja na naslovu Vilharjeva cesta 31 v Ljubljani, ki stoji na zemljišču z ID oznako 2636-1749/0-0 v izmeri 418 m2, pripadajoče zemljišče z ID oznako 2636-1748/9-0 v izmeri 529 m2 in pripadajoče zemljišče z ID oznako 2636-1748/4-0 v izmeri 53 m2, vse k.o. 2636 – Bežigrad. Na podlagi pravnomočnega Sklepa GURS št. 02132-01469/2015-2 z dne 04.09.2015, je bila v kataster stavb vpisana stavba z naslovom Vilharjeva cesta 31 v Ljubljani in posamezni deli stavbe: ID oznaka 2636-3513-1 v izmeri 304,5 m2, ID oznaka 2636-3513-7 v izmeri 304,2 m2, ID oznaka 2636-3513-8 v izmeri 303,9 m2, ID oznaka 2636-3513-9 v izmeri 267,1 m2 in ID oznaka 2636-3513-10 v izmeri 175,4 m2 oziroma v skupni izmeri 1355,10 m2. Na podlagi pravnomočne Odločbe GURS, je bila v kataster stavb vpisana stavba in posamezni deli stavbe in sicer: stavba z ID oznako 2636-3513 v izmeri 418 m2, ter posamezni del stavbe z ID oznako 2636-3513-1 v izmeri 304,50 m2, posamezni del stavbe z ID oznako 2636-3513-7 v izmeri 304,20 m2, posamezni del stavbe z ID oznako 2636-3513-8 v izmeri 303,90 m2, posamezni del stavbe z ID oznako 2636-3513-9 v izmeri 267,10 m2 in posamezni del stavbe z ID oznako 2636-3513-10 v izmeri 175,40 m2, ki pa še niso vknjiženi v zemljiški knjigi. Pri nepremičnini z ID oznako 2636-1749/0-0, sta vknjiženi ID pravici 11137013 in 11137014 za nepravi stvarni služnosti prehoda skozi skupni vhod iz novega dela stavbe Vilharjeve ul. 33, stoječe na parc. št. 1749 v stari del stavbe Vilharjeve ul. 33, stoječe na zemljišču parc. št. 1748/2 in 1748/3, v korist dveh služnostnih upravičencev in ID pravica 11244234, za nepravo stvarno služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009. Pri nepremičnini z ID oznako 2636-1748/4-0, sta vknjiženi ID pravici 11137015 in 11137016 za nepravi stvarni služnosti pešhoje in vožnje z osebnimi vozili prek zemljišča parc. št. 1748/5 in 1748/4 do parc. št. 1748/1 v korist dveh služnostnih upravičencev in ID pravica 11244234, za nepravo stvarno služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009. Pri nepremičnini z ID oznako 2636-1748/9-0, sta vknjiženi ID pravici 11137015 in 11137016 za nepravi stvarni služnosti pešhoje in vožnje z osebnimi vozili prek zemljišča parc. št. 1748/5 in 1748/4 do parc. št. 1748/1 v korist dveh služnostnih upravičencev.

    Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Del poslovne stavbe je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 1.152.000,00 EUR (z besedo: enmiljonstodvainpetdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke