Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 4. 2. 2016 , odpiranje prijav: 4. 2. 2016

Datum objave: 19. 1. 2016
Rok za prijavo: 4. 2. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 4. 2. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:40 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

zemljišči v k.o. Stanežiče,
zemljišče v k.o. Spodnja Šiška.

 1. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
  - parc. št. 1543/24 (ID znak 1752-1543/24-0) v izmeri 166 m², k.o. 1752 Stanežiče in
  - parc. št. 1543/37 (ID znak 1752-1543/37-0) v izmeri 33 m², k.o. 1752 Stanežiče.


  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-484, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 23.880,00 EUR. (z besedo: triindvajsettisočosemstoosemdeset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   
 2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
  - parc. št. 1333/1 (ID znak 1740-1333/1-0) v izmeri 345 m², k.o. 1740 Spodnja Šiška.

  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-378, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 103.500,00 EUR. (z besedo:stotritisočpetsto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke