Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 25. 2. 2016 , odpiranje prijav: 25. 2. 2016

Datum objave: 4. 2. 2016
Rok za prijavo: 25. 2. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 25. 2. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

- poslovni prostori na naslovu Vilharjeva cesta 31,
- poslovna prostora na naslovu Wolfova ulica 8,
- poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 56 (L-10),
- poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 52 (L-14),
- poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 52 (L-15).

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 1. Predmet javne dražbe je poslovna stavba v skupni izmeri 1355,10 m2, ki se nahaja na naslovu Vilharjeva cesta 31 v Ljubljani, ki stoji na zemljišču z ID oznako 2636-1749/0-0 v izmeri 418 m2, pripadajoče zemljišče z ID oznako 2636-1748/9-0 v izmeri 529 m2 in pripadajoče zemljišče z ID oznako 2636-1748/4-0 v izmeri 53 m2, vse k.o. 2636 – Bežigrad. Na podlagi pravnomočnega Sklepa GURS št. 02132-01469/2015-2 z dne 04.09.2015, je bila v kataster stavb vpisana stavba z naslovom Vilharjeva cesta 31 v Ljubljani in posamezni deli stavbe: ID oznaka 2636-3513-1 v izmeri 304,5 m2, ID oznaka 2636-3513-7 v izmeri 304,2 m2, ID oznaka 2636-3513-8 v izmeri 303,9 m2, ID oznaka 2636-3513-9 v izmeri 267,1 m2 in ID oznaka 2636-3513-10 v izmeri 175,4 m2 oziroma v skupni izmeri 1355,10 m2. Na podlagi pravnomočne Odločbe GURS, je bila v kataster stavb vpisana stavba in posamezni deli stavbe in sicer: stavba z ID oznako 2636-3513 v izmeri 418 m2, ter posamezni del stavbe z ID oznako 2636-3513-1 v izmeri 304,50 m2, posamezni del stavbe z ID oznako 2636-3513-7 v izmeri 304,20 m2, posamezni del stavbe z ID oznako 2636-3513-8 v izmeri 303,90 m2, posamezni del stavbe z ID oznako 2636-3513-9 v izmeri 267,10 m2 in posamezni del stavbe z ID oznako 2636-3513-10 v izmeri 175,40 m2, ki pa še niso vknjiženi v zemljiški knjigi. Pri nepremičnini z ID oznako 2636-1749/0-0, sta vknjiženi ID pravici 11137013 in 11137014 za nepravi stvarni služnosti prehoda skozi skupni vhod iz novega dela stavbe Vilharjeve ul. 33, stoječe na parc. št. 1749 v stari del stavbe Vilharjeve ul. 33, stoječe na zemljišču parc. št. 1748/2 in 1748/3, v korist dveh služnostnih upravičencev in ID pravica 11244234, za nepravo stvarno služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009. Pri nepremičnini z ID oznako 2636-1748/4-0, sta vknjiženi ID pravici 11137015 in 11137016 za nepravi stvarni služnosti pešhoje in vožnje z osebnimi vozili prek zemljišča parc. št. 1748/5 in 1748/4 do parc. št. 1748/1 v korist dveh služnostnih upravičencev in ID pravica 11244234, za nepravo stvarno služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009. Pri nepremičnini z ID oznako 2636-1748/9-0, sta vknjiženi ID pravici 11137015 in 11137016 za nepravi stvarni služnosti pešhoje in vožnje z osebnimi vozili prek zemljišča parc. št. 1748/5 in 1748/4 do parc. št. 1748/1 v korist dveh služnostnih upravičencev. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Del poslovne stavbe je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 860.000,00 EUR (z besedo: osemstošestdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe z ID oznako 1725-523-12 v izmeri 52,3 m2 ter z ID oznako 1725-523-13 v izmeri 38,3 m2 na naslovu Wolfova ulica 8 v Ljubljani. Za stavbo na omenjenem naslovu še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobene odgovornosti glede morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Poslovni prostor PO1 z ID oznako 1725-523-12 v izmeri 52,3 m2 je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine za določen čas. Poslovni prostor PO2 z ID oznako 1725-523-13 v izmeri 38,3 m2 je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine za določen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor EI ni potrebna (334. Člen EZ-1).
  Izklicna cena: 83.000,00 EUR (z besedo: triinosemdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 10 v kleti in pritličju objekta v skupni izmeri 115,14 m2 v stavbi na naslovu Grablovičeva 56 v Ljubljani z ID oznako nepremičnine 1727-1052-14 (pritličje v izmeri 35,57 m2, servisni prostor v 1. kleti v izmeri 11,78 m2), 1727-1988-17 (pritličje v izmeri 37,05 m2, servisni prostor v 1. kleti v izmeri 30,74 m2) v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 120.000,00 EUR (z besedo: stodvajsettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 14 v skupni izmeri 15,37 m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 21.300,00 EUR (z besedo: enaindvajsettisočtristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 15 v skupni izmeri 33,98 m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 44.300,00 EUR (z besedo: štiriinštiridesettisočtristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke