Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 26. 5. 2016 , odpiranje prijav: 26. 5. 2016

Datum objave: 6. 5. 2016
Rok za prijavo: 26. 5. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 26. 5. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 13:20 uri.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:

- parc. št. 234/16 (ID znak 1695-234/16-0) v izmeri 59 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje,
- parc. št. 236/12 (ID znak 1695-236/12-0) v izmeri 81 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje,
- parc. št. 236/10 (ID znak 1695-236/10-0) v izmeri 15 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje,
- parc. št. 236/8 (ID znak 1695-236/8-0) v izmeri 5 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora RN-529, z namembnostjo SScv – pretežno večstanovanjske površine.

Pri zemljiščih s parc. št. 236/8 in parc. št. 236/10 - obe k.o. 1695-Karlovško predmestje je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišča se prodajajo skupaj kot celota.

Izklicna cena: 28.000,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisoč evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke