Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 26. 5. 2016 , odpiranje prijav: 26. 5. 2016

Datum objave: 10. 5. 2016
Rok za prijavo: 26. 5. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 26. 5. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 13:40 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

-zemljišče s parc. št. 621/4, k. o. 1723 – Vič,
-zemljišči s parc. št. 567/7 in 1242/3, obe k. o. 1730 – Moste,
-zemljišča s parc. št. 379/2, 379/6, 383/30 in 383/31, vse k.o. 1738 – Dravlje,
-zemljišče s parc.št. 1637/14, k.o. 1994 – Dobrova.

Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče s:

 1. - parc. št. 621/4 (ID znak 1723-621/4-0) v izmeri 232 m2, k.o. 1723-Vič. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12- obv.razl., 9/13 in 23/13 - popr. In 72/13-DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-319, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri zemljišču s parc. št. 621/4, k. o. 1723-Vič je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za že izgrajeno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo, v korist imetnika Telekom Slovenije, d. d..
  Izklicna cena: 46.400,00 EUR (z besedo: šestinštiridesettisočštiristo 00/100 evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   
 2. Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča s: - parc. št. 567/7 (ID znak: 1730-567/7-0) v izmeri 264 m2, k. o. 1730-Moste ter parc. št. 1242/3 (ID znak: 1730-1242/3-0) v izmeri 427 m2, k. o. 1730-Moste. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12- obv.razl., 9/13 in 23/13 - popr. In 72/13-DPN in 95/15) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) JA-234, z namembnostjo BD-površine drugih območij. Pri zemljišču s parc. št. 567/7, k. o. 1730-Moste so v zemljiški knjigi vknjižene služnostne pravice izgradnje, uporabe in vzdrževanja vodovoda in kanalizacije, služnostna pravica hoje in vožnje, neprave stvarne služnosti v korist imetnikov Telekom d. d. in Elektro Ljubljana, d. d. ter zaznamba urejanja prostora: razglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena Staro letališče. Pri zemljišču s parc. št. 1242/3, k. o. 1730-Moste je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba urejanja prostora: razglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena Staro letališče.
  Izklicna cena: 82.920,00 EUR (z besedo: dvainosemdesettisočdevetstodvajset 00/100 evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin , ki ga plača kupec.
   
 3. Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča s:
  - parc. št. 379/2 (ID znak: 1738-379/2-0) v izmeri 73 m2, k.o. 1738-Dravlje,
  - parc. št. 379/6 (ID znak: 1738-379/6-0) v izmeri 192 m2, k.o. 1738-Dravlje,
  - parc. št. 383/30 (ID znak: 1738-383/30-0) v izmeri 157 m2, k.o. 1738-Dravlje ter
  - parc. št. 383/31 (ID znak: 1738-383/31-0) v izmeri 44 m2, k.o. 1738-Dravlje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12- obv.razl., 9/13 in 23/13 - popr. In 72/13-DPN in 95/15) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) DR-454, z namembnostjo CDd-območja centralnih dejavnosti brez stanovanj. Način urejanja je OPPN. Pri zemljišču s parc. št. 379/2, 379/6 in 383/30, vse k.o. 1738-Dravlje so v zemljiški knjigi vknjižene služnostne pravice izgradnje, vzdrževanja in obnavljanja kabelske kanalizacije in jaškov, neprave stvarne služnosti v korist imetnika Elektro Ljubljana, d. d.
  Izklicna cena: 69.900,00 EUR (z besedo: devetinšestdesettisočdevetsto 00/100 evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin , ki ga plača kupec.
   
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1637/14 (ID znak 1994-1637/14-0) v izmeri 1092 m², k.o. 1994 Dobrova. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-409, z namembnostjo SSce – eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 152.880,00 EUR (z besedo: stodvainpetdesettisočosemstoosemdeset 00/100 evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke