Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 16. 6. 2016 , odpiranje prijav: 16. 6. 2016

Datum objave: 1. 6. 2016
Rok za prijavo: 16. 6. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 16. 6. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 12. uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

nepozidano zemljišče k.o. Spodnja Šiška, k.o. Dobrova in k.o. Slape.

  1. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče: - parc. št. 315 (ID znak 1740-315/0-0) v izmeri 266 m², k.o.1740 Spodnja Šiška. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-455, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
    Izklicna cena: 33.915,00 EUR. (z besedo: triintridesettisočdevetstopetnajst evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
  2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 1637/14 (ID znak 1994-1637/14-0) v izmeri 1092 m², k.o. 1994 Dobrova. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-409, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
    Izklicna cena: 152.880,00 EUR (z besedo: stodvainpetdesettisočosemstoosemdeset 00/100 evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
  3. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče: - parc. št. 154/3 (ID znak 1772-154/3-0) v izmeri 752 m², k.o. 1772 Slape. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-268, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
    Izklicna cena: 115.056,00 EUR. (z besedo: stopetnajsttisočšestinpetdeset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Razpisne datoteke