Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 7. 2016 , odpiranje prijav: 5. 7. 2016

Datum objave: 14. 6. 2016
Rok za prijavo: 5. 7. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 5. 7. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 12. uri.

- nepozidano stavbno zemljišče, parc. št. 621/4 (ID znak 1723-621/4-0) v izmeri 232 m², k.o. 1723-Vič;
- pozidano stavbno zemljišče, parc. št. 1242/16 (ID znak 1730-1242/16-0) v izmeri 1.929 m², k.o. 1730-Moste.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče, parc. št. 621/4 (ID znak 1723-621/4-0) v izmeri 232 m², k.o. 1723-Vič. 
 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12- obv.razl., 9/13 in 23/13 - popr. In 72/13-DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora  (EUP) RD-319, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
 
Pri zemljišču s parc. št. 621/4, k. o. 1723-Vič je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za že izgrajeno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo, v korist imetnika Telekom Slovenije, d. d..
 
Izklicna cena: 46.400,00 EUR (z besedo: šestinštiridesettisočštiristo  00/100 evrov).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče, parc. št. 1242/16 (ID znak 1730-1242/16-0) v izmeri 1.929 m², k.o. 1730-Moste. 
 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-234, z namensko rabo BD – površine drugih območij.
 
Pri predmetnem zemljišču sta vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti, in sicer za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije d.d. ter služnostna pravica za izgradnjo, stalnega vzdrževanja in obnavljanja vročevodnega priključka v skupni površini 51,00 m2, vključno z dostopom za vzdrževanje, popravila v korist imetnika Zlatarne Celje d. d..
 
Izklicna cena: 173.610,00 EUR (z besedo: stotriinsedemdesttisočšeststodeset evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke