Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 7. 7. 2016 , odpiranje prijav: 7. 7. 2016

Datum objave: 21. 6. 2016
Rok za prijavo: 7. 7. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 7. 7. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 13.20 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 384/194 (ID znak 1695-384/194-0) v izmeri 271 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje
pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 605/25 (ID znak 1756-605/25-0) v izmeri 62 m², k.o. 1756 – Črnuče in parc. št. 605/28 (ID znak 1756-605/28-0) v izmeri 125 m², k.o. 1756 – Črnuče,

  1. Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 384/194 (ID znak 1695-384/194-0) v izmeri 271 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12- obv.razl., 9/13 in 23/13 - popr. In 72/13-DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-404, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Na predmetnem zemljišču se nahajajo komunalni vodi. Kupec se zaveže urediti brezplačno stvarno služnost z upravljavcem komunalnega voda.
    Izklicna cena: 48.780,00 EUR
    (z besedo: oseminštiridesettisočsedemstoosemdeset 00/100 evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
  2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 605/25 (ID znak 1756-605/25-0) v izmeri 62 m², k.o. 1756 – Črnuče, - parc. št. 605/28 (ID znak 1756-605/28-0) v izmeri 125 m², k.o. 1756 – Črnuče, V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-516, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
    Izklicna cena: 22.440,00 EUR. (z besedo: dvaindvajsettisočštiristoštirideset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Razpisne datoteke