Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 6. 9. 2016 , odpiranje prijav: 6. 9. 2016

Datum objave: 18. 8. 2016
Rok za prijavo: 6. 9. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 6. 9. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri.

- poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju z ID oznako 1737-617-10 v skupni izmeri 66,87 m2 na naslovu Komenskega ulica 22 v Ljubljani v stavbi št. 617, k.o. 1737 - Tabor
- poslovni prostor št. P101 v prvem nadstropju stavbe v skupni izmeri 163,30 m2 z identifikacijsko številko 1737-1904-18 na naslovu Petkovškovo nabrežje 67 v Ljubljani
- poslovni prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 163,14 m2 z identifikacijsko številko 1740-1051-1 in kletni prostor z drvarnico z enako identifikacijsko številko v izmeri 11,79 m2 na naslovu Vodnikova cesta 30 v Ljubljani
- počitniško enosobno stanovanje Agava 2 v pritličju stanovanjske stavbe v skupni izmeri 25,14 m2, zk vložek 41, parc.št. 864/12, del E1, k.o. Poreč- etažna knjiga, , ki se nahaja na naslovu Červar Porat, Republika Hrvaška
- poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 v Ljubljani z ID oznako 1728-114-3 v izmeri 102,40 m2, 1728-114-4 v izmeri 112,90 m2, 1728-114-5 v izmeri 119,10 m2, 1728-114-6 v izmeri 119,60 m2, 1728-114-7 v izmeri 142,40 m2, 1728-114-8 v izmeri 72,10 m2 in posebni skupni deli z identifikacijsko številko 1728-114-9 v izmeri 81,80 m2, 1728-114-10 v izmeri 28,90 m2, 1728-114-11 v izmeri 24,20 m2, 1728-114-12 v izmeri 24,80 m2 vse v skupni izmeri 828,20 m2
- objekt v skupni izmeri 505,80 m2, parc. št. 1491/1, 1491/3, 1491/12, 1498/2 na naslovu Javor 5, 1261 Ljubljana – Dobrunje z ID oznako št. 1777-328-1, št. stavbe 1777-328, k.o. 1777 - Javor
- pisarniški poslovni prostori z ID oznako 1725-195-54 v skupni izmeri 326 m2, ki se nahajajo v 10. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Tivolska cesta 50 v Ljubljani v stavbi št. 195, k.o. 1725 - Ajdovščina

1. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju z ID oznako 1737-617-10 v skupni izmeri 66,87 m2 na naslovu Komenskega ulica 22 v Ljubljani v stavbi št. 617, k.o. 1737 - Tabor. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist MOL. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 100.500,00 EUR (z besedo: stotisočpetsto evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

2. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P101 v prvem nadstropju stavbe v skupni izmeri 163,30 m2 z identifikacijsko številko 1737-1904-18 na naslovu Petkovškovo nabrežje 67 v Ljubljani.  Za stavbo na naslovu Petkovškovo nabrežje 67 v Ljubljani z oznako stavbe 1737-1904 v zemljiški knjigi še  ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v  času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.

Izklicna cena: 245.000,00 EUR (z besedo: dvestopetinštiridesettisoč evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

3. Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 163,14 m2 z identifikacijsko številko 1740-1051-1 in kletni prostor z drvarnico z enako identifikacijsko številko v izmeri 11,79 m2 na naslovu Vodnikova cesta 30 v Ljubljani. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist MOL.  Nepremičnina je v  času prodaje zasedena z uporabnikom, ki ima s prodajalcem, sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 205.000,00 EUR (z besedo: dvestopettisoč evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

4. Predmet prodaje je počitniško enosobno stanovanje Agava 2 v pritličju stanovanjske stavbe v skupni izmeri 25,14 m2, zk vložek 41, parc.št. 864/12, del E1, k.o. Poreč- etažna knjiga, , ki se nahaja na naslovu Červar Porat, Republika Hrvaška. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist MOL. Nepremičnina je v času prodaje bremen prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec si bo moral na lastne stroške zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za počitniško stanovanje je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 32.800,00EUR (z besedo: dvaintridesettisočosemsto evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Hrvaške.
 

5. Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 v Ljubljani z ID oznako 1728-114-3 v izmeri 102,40 m2, 1728-114-4 v izmeri 112,90 m2, 1728-114-5 v izmeri 119,10 m2, 1728-114-6 v izmeri 119,60 m2, 1728-114-7 v izmeri 142,40 m2, 1728-114-8 v izmeri 72,10 m2 in posebni skupni deli z identifikacijsko številko 1728-114-9 v izmeri 81,80 m2, 1728-114-10 v izmeri 28,90 m2, 1728-114-11 v izmeri 24,20 m2, 1728-114-12 v izmeri 24,80 m2 vse v skupni izmeri 828,20 m2. Objekt ima dva ločena dela, in sicer samostojno ločen prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 102,40 m2 ter posamezne prostore v ostalih etažah v skupni izmeri 725,80 m2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist MOL. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist  prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.

Izklicna cena: 1.436.500,00 EUR (z besedo: enmilijonštiristošestintridesettisočpetstoevrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

6. Predmet javne dražbe je objekt v skupni izmeri 505,80 m2, parc. št. 1491/1, 1491/3, 1491/12, 1498/2 na naslovu Javor 5, 1261  Ljubljana – Dobrunje z ID oznako št. 1777-328-1, št. stavbe 1777-328, k.o. 1777 - Javor. Objekt stoji na zemljišču v skupni izmeri 1699 m2, ki je opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist MOL. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za objekt je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).

Izklicna cena: 73.000,00 EUR (z besedo: triinsedemdesettisoč evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

7. Predmet prodaje so pisarniški poslovni prostori z ID oznako 1725-195-54 v skupni izmeri 326 m2, ki se nahajajo v 10. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Tivolska cesta 50 v Ljubljani v stavbi št. 195, k.o. 1725 - Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist MOL. Nepremičnina v naravi predstavlja 10 pisarn, od katerih so 4 zasedene z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v zasedenih prostorih. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna cena: 489.000,00 EUR (z besedo: štiristodevetinosemdesettisoč evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Več na Nepremečnine MOL.

Razpisne datoteke