Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 8. 9. 2016 , odpiranje prijav: 8. 9. 2016

Datum objave: 23. 8. 2016
Rok za prijavo: 8. 9. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 8. 9. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v Banketni dvorani, s pričetkom ob 10. uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 213/13 (ID znak 1722-213/13-0) v izmeri 139 m2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje,
pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2004/34 (ID znak 1723-2004/34-0) v izmeri 395 m2, k.o. 1723-Vič.

  1. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 213/13 (ID znak 1722-213/13-0) v izmeri 139 m2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12- obv.razl., 9/13 in 23/13 - popr. In 72/13-DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-448, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
    Izklicna cena: 27.800,00 EUR (z besedo: sedemindvajsettisočosemsto 00/100 evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 2004/34 (ID znak 1723-2004/34-0) v izmeri 395 m2, k.o. 1723-Vič. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv. razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora VI-117, z namembnostjo IG – gospodarske cone. Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. Izklicna cena: 47.400,00 EUR (z besedo: sedeminštirideset tisoč štiristo evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke