Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 13. 9. 2016 , odpiranje prijav: 13. 9. 2016

Datum objave: 26. 8. 2016
Rok za prijavo: 13. 9. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 13. 9. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 341/2 (ID znak 1723-341/2-0) v izmeri 757 m2, k.o. 1723-Vič,
- parc. št. 342 (ID znak 1723-342/0-0) v izmeri 880 m2, k.o. 1723-Vič,
- parc. št. 343/2 (ID znak 1723-343/2-0) v izmeri 5.655 m2, k.o. 1723-Vič,
- parc. št. 343/4 (ID znak 1723-343/4-0) v izmeri 36 m2, k.o. 1723-Vič
- parc. št. 344/2 (ID znak 1723-344/2-0) v izmeri 2.572 m2, k.o. 1723-Vič.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr. 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl. , 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora RD-419, z namembnostjo SSsv – splošne več stanovanjske površine. Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
Izklicna cena: 3.267.000,00 EUR (z besedo: trimilijonedvestosedeminšestdesettisoč evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke