Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 27. 9. 2016 , odpiranje prijav: 27. 9. 2016

Datum objave: 7. 9. 2016
Rok za prijavo: 27. 9. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 27. 9. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 53 in poslovni prostor na naslovu Rožičeva ulica 1a.

  1. Predmet prodaje je poslovni prostor z izložbo v pritličju stavbe v izmeri 44,32 m2 z identifikacijsko številko 1740-1571-6 ter ločeno zunanje skladišče v izmeri 15,62 m2 z identifikacijsko številko 1740-1571-5 na naslovu Celovška cesta 53 v Ljubljani. Za stavbo na naslovu Celovška cesta 53 v Ljubljani z oznako stavbe 1740-1571 v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina, vendar se pri Okrajnem sodišču v Ljubljani vrši sodni postopek pod Opr. št. II N 12/2016, zato bo vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za objekt je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 41.200,00 EUR (z besedo: enainštiridesettisočdvesto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  2. Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva ulica 1a v Ljubljani z oznako K01 v kleti stavbe v izmeri 40,40 m2 z ID oznako 2706-1-6, k.o. 2706 Zelena jama. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Predmetna nepremičnina se prodaja v skladu z 12. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO). Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 35.000,00 EUR (z besedo: petintridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke