Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 10. 2016 , odpiranje prijav: 18. 10. 2016

Datum objave: 30. 9. 2016
Rok za prijavo: 18. 10. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 18. 10. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

- poslovni prostor na naslovu Tivolska cesta 50,
- poslovni prostor na naslovu Letališka cesta 33,
- poslovni prostor na naslovu Gosposka ulica 4,
- poslovni prostor na naslovu Javor 5.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 1. Predmet prodaje so pisarniški poslovni prostori z ID oznako 1725-195-54 v skupni izmeri 326 m2, ki se nahajajo v 10. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Tivolska cesta 50 v Ljubljani v stavbi št. 195, k.o. 1725 - Ajdovščina. Nepremičnina v naravi predstavlja 11 pisarn, od katerih so 4 zasedene z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v zasedenih prostorih. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 489.000,00 EUR (z besedo: štiristodevetinosemdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 47,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1730-2266-38 v stavbi št. 1730-2266 na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani v k.o. 1730 - Moste. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 51.500,00 EUR (z besedo: enainpetdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe so storitveni poslovni prostori v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Gosposka ulica 4 v Ljubljani z ID oznako 1728-121-1 v izmeri 46,60 m2, ID oznako 1728-121-12 v izmeri 34,60 m2 in ID oznako 1728-121-15 v izmeri 1,31 m2 v k.o. 1728 Ljubljana-mesto. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 97.100,00 EUR (z besedo: sedemindevetdesettisosto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je objekt v skupni izmeri 505,80 m2, parc. št. 1491/1, 1491/3, 1491/12, 1498/2 na naslovu Javor 5, 1261 Ljubljana – Dobrunje z ID oznako št. 1777-328-1, št. stavbe 1777-328, k.o. 1777 - Javor. Objekt stoji na zemljišču v skupni izmeri 1699 m2, ki je opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za objekt je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 73.000,00 EUR (z besedo: triinsedemdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke