Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 20. 10. 2016 , odpiranje prijav: 20. 10. 2016

Datum objave: 3. 10. 2016
Rok za prijavo: 20. 10. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 20. 10. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

- nezazidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 757/3 (ID znak: 2636-757/3-0) v izmeri 47 m2, k.o. 2636-Bežigrad.
- solastniški delež do 4864/4968 (98 %) pri nezazidanih stavbnih zemljiščih s: - parc. št. 393/101 (ID znak 1722-393/101-0) v izmeri 258 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, - parc. št. 393/102 (ID znak 1722-393/102-0) v izmeri 244 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.
- solastniški delež do 4864/4968 (98 %) pri nezazidanih stavbnih zemljiščih s: - parc. št. 393/106 (ID znak 1722-393/106-0) v izmeri 343 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, - parc. št. 393/107 (ID znak 1722-393/107-0) v izmeri 143 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.
- pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 621/4 (ID znak: 1723-621/4-0) v izmeri 232 m2, k.o. 1723-Vič.

SPREMEMBA BESEDILA JAVNE DRAŽBE (12.10.2016)  

Pri javni dražbi pod št. 2. se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: » Prodajalec se obvezuje kupcu prodati štiri parkirna mesta na zemljišču s parc. št. 376/370, k.o. 1722 - Trnovsko predmestje, kar predstavlja 2/5 celote te zemljiške parcele, kupec pa se jih obvezuje odkupiti.

Pri javni dražbi pod št. 3. se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Prodajalec se obvezuje kupcu prodati dve parkirni mesti na zemljišču s parc. št. 376/370, k.o. 1722- Trnovsko predmestje, kar predstavlja 1/5 celote te zemljiške parcele, kupec pa se jih obvezuje odkupiti.  

 

 1. Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 757/3 (ID znak: 2636-757/3-0) v izmeri 47 m2, k.o. 2636-Bežigrad. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora BE-179, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 5.640,00 EUR (z besedo: pet tisoč šeststo štirideset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je solastniški delež do 4864/4968 (98 %) pri nezazidanih stavbnih zemljiščih s: - parc. št. 393/101 (ID znak 1722-393/101-0) v izmeri 258 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, - parc. št. 393/102 (ID znak 1722-393/102-0) v izmeri 244 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Solastnik predmetnih zemljišč ima zakonito predkupno pravico. Prodajalec se obvezuje kupcu prodati dve parkirni mesti na zemljišču s parc. št. 376/370, k.o. 1722- Trnovsko predmestje, kupec pa se jih obvezuje odkupiti.
  Izklicna cena: 120.416,00 EUR (z besedo: sto dvajset tisoč štiristo šestnajst evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je solastniški delež do 4864/4968 (98 %) pri nezazidanih stavbnih zemljiščih s: - parc. št. 393/106 (ID znak 1722-393/106-0) v izmeri 343 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, - parc. št. 393/107 (ID znak 1722-393/107-0) v izmeri 143 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Solastnik predmetnih zemljišč ima zakonito predkupno pravico. Prodajalec se obvezuje kupcu prodati parkirno mesto na zemljišču s parc. št. 376/370, k.o. 1722- Trnovsko predmestje, kupec pa se ga obvezuje odkupiti.
  Izklicna cena: 116.580,00 EUR (z besedo: sto šestnajst tisoč petsto osemdeset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 621/4 (ID znak: 1723-621/4-0) v izmeri 232 m2, k.o. 1723-Vič. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora RD-319, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za že izgrajeno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo, v korist imetnika Telekom Slovenije, d. d..
  Izklicna cena: 39.440,00 EUR (z besedo: devetintridesettisoč štiristo štirideset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin , ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke