Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 20. 10. 2016 , odpiranje prijav: 20. 10. 2016

Datum objave: 4. 10. 2016
Rok za prijavo: 20. 10. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 20. 10. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 12.20 uri.

- parc. št. 238/16 (ID znak 1695-238/16-0) v izmeri 783 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje in
- parc. št. 239/30 (ID znak 1695-239/30-0) v izmeri 77 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-212, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri zemljišču s parc. št. 238/16, k. o. Karlovško predmestje je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 215.000,00 EUR. (z besedo: dvestopetnajsttisoč evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke