Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 22. 11. 2016 , odpiranje prijav: 22. 11. 2016

Datum objave: 2. 11. 2016
Rok za prijavo: 22. 11. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 22. 11. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri po vrstnem redu objavljenem v RD.

Zemljišča se nahajajo v k.o. Vič, k.o. Spodnja Šiška, k.o. Kašelj, k.o. Moste, in v k.o. Dobrova.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 2116/87 (ID znak 1723-2116/87-0) v izmeri 1.545 m², k.o. 1723 - Vič.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-641, z namembnostjo IG – gospodarske cone.

Izklicna cena: 154.500,00 EUR. (z besedo: sto štiriinpetdeset tisoč petsto evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 96/11 (ID znak:1770-96/11-0), v izmeri 875 m2, k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR. (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

3. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1793/0 (ID znak:1770-1793/0-0), v izmeri 523 m2, k.o. 1770 Kašelj
- parc. št. 1794/3 (ID znak:1770-1794/3-0), v izmeri 1.111 m2, k.o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-627, z namembnostjo CDj-območja centralnih dejavnosti za javno upravo.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 49.020,00 EUR. (z besedo: devetinštirideset tisoč dvajset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

4. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 112/2 (ID znak:1730-112/2-0), v izmeri 392 m2, k.o. 1730 Moste
- parc. št. 111/2 (ID znak:1730-111/2-0), v izmeri 427 m2, k.o. 1730 Moste
- parc. št. 110/2 (ID znak:1730-110/2-0), v solastniškem deležu do 91/864 (79,84m2), k.o. Moste. Celotna površina zemljišča je 758 m.
- parc. št. 109/4 (ID znak:1730-109/4-0), v solastniškem deležu do 433/470 (316,92m2), k.o. Moste. Celotna površina zemljišča je 344m2.
- parc. št. 106/1 (ID znak:1730-106/1-0), v izmeri 4 m2, k.o. 1730 Moste in
- parc. št. 105/4 (ID znak:1730-105/4-0), v izmeri 36 m2, k.o. 1730 Moste.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) JA-78, z namembnostjo BD-površine drugih območij.

Pri zemljiščih s parc. št.106/1 in 105/4 - obe k.o. Moste je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 198.410,08 EUR. (z besedo: sto osemindevetdeset tisoč štiristo deset evrov in 08/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

5. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s:
parc. št. 1637/14 (ID znak: 1994-1637/14-0) v izmeri 1092 m2, k.o. 1944 Dobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-409, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 129.948,00 EUR. (z besedo: sto devetindvajset tisoč devetsto oseminštirideset evrov  in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

6. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s:
parc. št. 2575 (ID znak: 1770-2757/0-0) v izmeri 1.481 m2, k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-796, z namembnostjo IG – gospodarske cone.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 222.150,00 EUR. (z besedo: dvesto dvaindvajset tisoč sto petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

7. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 209/2 – del (ID znak 1740-209/2-0), 212 – del (ID znak 1740-212/0-0), 213 – del (ID znak 1740-213/0-0), 236/7 – del (ID znak 1740-236/7-0), 265 – del (ID znak 1740-265-0), 266 (ID znak 1740-266-0), 267 (ID znak 1740-267-0), 268 – del (ID znak 1740-268-0), 269/1 (ID znak 1740-269/1-0), 276/1 – del (ID znak 1740-276/1-0), 285/13 (ID znak 1740-285/13-0), 289 (ID znak 1740-289/0-0), 290 (ID znak 1740-290/0-0), 292 – del (ID znak 1740-292/0-0) in 214 – del (ID znak 1740-214/0-0) v skupni izmeri 13.768 m², vse k.o. 1740 – Spodnja Šiška.

Za predmetna zemljišča je izdana odločba o parcelaciji, št. 02112-2398/2016-3, ki še ni pravnomočna. Po pravnomočnosti odločbe bodo predmet pogodbe naslednje parc. št. 209/3, 212/1, 213/23, 213/25, 236/9, 236/10, 265/4, 266, 267, 268/10, 269/1, 276/22, 285/13, 289, 290, 292/7 in 214/26 v skupni izmeri 13.768 m², vse k.o. 1740 – Spodnja Šiška.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-408, z namembnostjo IG – gospodarske cone.

Območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del (Uradni list RS, št. 61/99, 76/06 in 78/10).

Pri zemljišču parc. št. 269/1, 285/13, 265, 292, 266, 196/1, 268, 209/2, 290, 276/1, 289 in 236/7 je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 2.285.488,00 EUR. (z besedo: dva milijona dvesto petinosemdeset tisoč štiristo oseminosemdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke