Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 6. 12. 2016 , odpiranje prijav: 6. 12. 2016

Datum objave: 16. 11. 2016
Rok za prijavo: 6. 12. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke RD.
Odpiranje prijav: 6. 12. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

- Poslovni prostor na naslovu Miklošičeva cesta 16 (2. nadstropje),
- poslovni prostor na naslovu Vodnikova cesta 30.

  1. Predmet prodaje je poslovni prostor v drugem nadstropju z ID oznako 1737-546-4 v izmeri 196,00 m2 ter kletnim shrambnim prostorom v izmeri 36,74 m2 na naslovu Miklošičeva ulica 16 v Ljubljani v stavbi št. 546, k.o. 1737 - Tabor. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Postopek vzpostavitve etažne lastnine po ZVEtL je v teku in se vodi pod Opr. št. II N 9/2016. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z dvema različnima najemnikoma, ki imata s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Nepremičnina je v času prodaje zasedena tudi z enim uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas. Drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
    Izklicna cena: 279.000,00 EUR (z besedo: dvestodevetinsedemdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  2. Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 163,11 m2 z identifikacijsko številko 1740-1051-1 in kletni prostor z drvarnico z enako identifikacijsko številko v izmeri 11,79 m2 na naslovu Vodnikova cesta 30 v Ljubljani. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Kupec bo z dnem Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 205.000,00 EUR (z besedo: dvestopettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke