Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 13. 12. 2016 , odpiranje prijav: 13. 12. 2016

Datum objave: 28. 11. 2016
Rok za prijavo: 13. 12. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave RD.
Odpiranje prijav: 13. 12. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

- poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143,
- poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143(P03),
- poslovni prostor na naslovu Rožičeva ulica 1a.

  1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 60,28 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-68 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 72.500,00 EUR (z besedo: dvainsedemdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P03 v pritličju v izmeri 73,64 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-71 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 88.500,00 EUR (z besedo: oseminosemdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  3. Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva ulica 1a v Ljubljani z oznako K01 v kleti stavbe v izmeri 40,40 m2 z ID oznako 2706-1-6, k.o. 2706 - Zelena jama. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Elektrika je začasno odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina se prodaja v skladu z 12. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15). Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 35.000,00 EUR (z besedo: petintridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke