Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 22. 12. 2016 , odpiranje prijav: 22. 12. 2016

Datum objave: 6. 12. 2016
Rok za prijavo: 22. 12. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave RD.
Odpiranje prijav: 22. 12. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 10:30 uri.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1793/0 (ID znak:1770-1793/0-0), v izmeri 523 m2, k.o. 1770 Kašelj
- parc. št. 1794/3 (ID znak:1770-1794/3-0), v izmeri 1.111 m2, k.o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-627, z namembnostjo CDj-območja centralnih dejavnosti za javno upravo. V območju je dopustna samo gradnja objektov: 12740-Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: gasilski domovi in stavbe za nastanitev gasilcev s spremljajočim programom.
Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
Izklicna cena: 49.020,00 EUR. (z besedo: devetinštirideset tisoč dvajset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke