Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 29. 12. 2016 , odpiranje prijav: 29. 12. 2016

Datum objave: 9. 12. 2016
Rok za prijavo: 29. 12. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 29. 12. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 13.00 uri.

Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 379/2 (ID znak: 1738-379/2-0) v izmeri 73 m2, k.o. 1738-Dravlje,
- parc. št. 379/6 (ID znak: 1738-379/6-0) v izmeri 192 m2, k.o. 1738-Dravlje,
- parc. št. 383/30 (ID znak: 1738-383/30-0) v izmeri 157 m2, k.o. 1738-Dravlje ter
- parc. št. 383/31 (ID znak: 1738-383/31-0) v izmeri 44 m2, k.o. 1738-Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) DR-454, z namembnostjo CDd-območja centralnih dejavnosti brez stanovanj. Način urejanja je OPPN.

Pri zemljišču s parc. št. 379/2, 379/6 in 383/30, vse k.o. 1738-Dravlje so v zemljiški knjigi vknjižene služnostne pravice izgradnje, vzdrževanja in obnavljanja kabelske kanalizacije in jaškov v korist imetnika Elektro Ljubljana, d. d.

Izklicna cena: 69.900,00 EUR (z besedo: devetinšestdesettisočdevetsto 00/100 evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin , ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke