Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 31. 1. 2017 , odpiranje prijav: 31. 1. 2017

Datum objave: 16. 1. 2017
Rok za prijavo: 31. 1. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 31. 1. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 12:20 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

zemljišči k.o. v Zadobrova, zemljišče v k.o. Spodnja Šiška, zemljišči v k.o. Slape, zemljišči v k.o. Kašelj, zemljišči v k.o. Dobrova, zemljišči v k.o. Trnovsko predmestje.

 1. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s: - parc. št. 96/2 (ID znak: parcela 1771 96/2) v izmeri 1.262 m², k.o. 1771 Zadobrova - parc. št. 96/3 (ID znak: parcela 1771 96/3) v izmeri 247 m², k.o. 1771 Zadobrova Zemljišči se prodajata skupaj kot celota. Objekti na zemljiščih niso predmet javne dražbe. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-605, z namembnostjo IG-gospodarske cone. Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 120.720,00 EUR (z besedo: stodvajset tisoč sedemsto dvajset evrov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 872/6 (ID znak: parcela 1740 872/6) v izmeri 334 m², k.o. 1740 Spodnja Šiška. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-455, z namembnostjo SSse splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 83.500,00 EUR (z besedo: triinosemdeset tisoč petsto evrov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 154/3 (ID znak: parcela 1772 154/3) v izmeri 752 m2, k.o. 1772 Slape. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-268, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 115.056,00 EUR (z besedo: stopetnajst tisoč šestinpetdeset evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11), v izmeri 875 m2, k.o. 1770 Kašelj. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s: - parc. št. 1637/14 (ID znak: 1994-1637/14-0) v izmeri 1092 m2, k.o. 1944 Dobrova. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-409, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 129.948,00 EUR (z besedo: sto devetindvajset tisoč devetsto oseminštirideset evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 832/21 (ID znak: parcela 1722 832/21) v izmeri 310 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora TR-496, z namensko rabo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vpisana naprava stvarna služnost za že zgrajeno javno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. Zemljišče nima urejenega dostopa.
  Izklicna cena: 62.000,00 EUR (z besedo: dvainšestdeset tisoč evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke