Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 6. 4. 2017 , odpiranje prijav: 6. 4. 2017

Datum objave: 22. 3. 2017
Rok za prijavo: 6. 4. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 6. 4. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 9:40 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

Zemljišče v k.o. Kašelj, zemljišče v k.o. Slape, zemljišče pv k.o. Brdo,
in zemljišči v k.o. Trnovsko predmestje.

 1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 96/11 (ID znak 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče: - parc. št. 154/3 (ID znak 1772 154/3) v izmeri 752 m², k.o. 1772 Slape. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-268, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 115.056,00 EUR. (z besedo: sto petnajst tisoč šestinpetdeset evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
 3. Predmet javne dražbe sta nepozidani zemljišči: - parc. št. 1725/10 (ID znak 2682 1725/10) v izmeri 610 m², k.o. 2682 Brdo; - parc.št. 1725/28 (ID znak 2682 1725/28) v izmeri 189 m², k.o. 2682 Brdo (novo nastala parcela po parcelaciji zemljišča parc.št. 1725/20 k.o. 2682 Brdo). V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetno zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RD-446, z namembnostjo SScv – pretežno večstanovanjske površine.
  Izklicna cena: 119.850,00 EUR. (z besedo: sto devetnajst tisoč osemsto petdeset evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je solastniški delež do 4864/4968 (98 %) pri nezazidanih stavbnih zemljiščih s: - parc. št. 393/106 (ID znak: parcela 1722 393/106) v izmeri 343 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, - parc. št. 393/107 (ID znak: parcela 1722 393/107) v izmeri 143 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Solastnik predmetnih zemljišč ima zakonito predkupno pravico. Prodajalec se obvezuje kupcu prodati parkirno mesto na zemljišču s parc. št. 376/370, k.o. 1722- Trnovsko predmestje, kupec pa se ga obvezuje odkupiti.
  Izklicna cena: 116.580,00 EUR (z besedo: sto šestnajst tisoč petsto osemdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec

Razpisne datoteke