Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 9. 2017 , odpiranje prijav: 5. 9. 2017

Datum objave: 18. 8. 2017
Rok za prijavo: 5. 9. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 5. 9. 2017 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob - 12:20 po vrstnem redu objavljenem v RD

zemljišče pod točko 2.1. v k.o. Vižmarje, zemljišče pod točko 2.2. v k.o. Kašelj, zemljišče pod točko 2.3. v k.o. Šentvid nad Ljubljano, zemljišče pod točko 2.4. v k.o. Kašelj, zemljišča pod točko 2.5. v k.o. Moste.

Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s:

 1. - parc. št. 1382/9 (ID znak: parcela 1753 1382/9) v izmeri 473 m2, k.o. 1753-Vižmarje.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-603, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.
  Izklicna cena: 75.680,00 EUR. (z besedo: petinsedemdeset tisoč šesto osemdeset 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 2. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s:
  - parc. št. 2165/18 (ID znak 1770 2165/18) v izmeri 422 m², k.o. 1770 Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.
  Izklicna cena: 54.860,00 EUR. (z besedo: štiriinpetdeset tisoč osemsto šestdeset 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 3.  Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s:
  - parc. št. 180/1 (ID znak 1754 180/1) v izmeri 482 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
  - parc. št. 181/5 (ID znak 1754 181/5) v izmeri 547 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
  - parc. št. 181/4 (ID znak 1754 181/4) v izmeri 921 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) sta zemljišči parc.št. 180/1 in 181/5 k.o. Šentvid nad Ljubljano opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-600, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine, zemljišče parc.št. 181/4 k.o. Šentvid nad Ljubljano pa je opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-601, z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 253.500,00 EUR. (z besedo: dvesto triinpetdeset tisoč petsto evrov in 00/100)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 4. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče:
  - parc. št. 96/11 (ID znak 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 5. Predmet javne dražbe je solastniški delež do 2/3 pozidanih stavbnih zemljišč s:
  - parc. št. 840/2 (ID znak: parcela 1730 840/8) v izmeri 373 m2, k.o. 1730 Moste,
  - parc. št. 840/7 (ID znak: parcela 1730 840/7) v izmeri 186 m2, k.o. 1730 Moste,
  - parc. št. 840/8 (ID znak: parcela 1730 840/8) v izmeri 209 m2, k.o. 1730 Moste.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv. razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) MO-180, z namembnostjo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.
  Solastnik predmetnih zemljišč ima zakonito predkupno pravico. Na zemljišču parc. št. 840/7 stoji del objekta.
  Izklicna cena: 128.000,00 EUR. (z besedo: stoosemindvajset tisoč 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke