Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 21. 9. 2017 , odpiranje prijav: 21. 9. 2017

Datum objave: 6. 9. 2017
Rok za prijavo: 21. 9. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 21. 9. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, s pričetkom ob 10:00 uri

Predmet javne dražbe so nepozidana zemljišča  v k.o. Vižmarje, k.o. Kašelj in v k.o. Ljubljana Mesto.

 1. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s: - parc. št. 1382/9 (ID znak: parcela 1753 1382/9) v izmeri 473 m2, k.o. 1753-Vižmarje.V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-603, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.
  Izklicna cena: 75.680,00 EUR. (z besedo: petinsedemdeset tisoč šesto osemdeset 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s: - parc. št. 2165/18 (ID znak 1770 2165/18) v izmeri 422 m², k.o. 1770 Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.
  Izklicna cena: 54.860,00 EUR. (z besedo: štiriinpetdeset tisoč osemsto šestdeset 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s: - parc. št. 135/7 (ID znak 1728 135/7) v izmeri 120 m², k.o. 1728 Ljubljana Mesto;
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SL-35, z namembnostjo ZDd – druge zelene površine.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana zaznamba – urejanje prostora. Zemljišče, ki je predmet prodaje je razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena.
  Izklicna cena: 36.000,00 EUR. (z besedo: šestintrideset tisoč in 00/100)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče: - parc. št. 96/11 (ID znak 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke