Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 17. 6. 2010 , odpiranje prijav: 17. 6. 2010

Datum objave: 28. 5. 2010
Rok za prijavo: 17. 6. 2010
Odpiranje prijav: 17. 6. 2010

PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javne dražbe je nepremičnina v skupni izmeri 252,12 m2, ležeča na zemljišču parc. št. 3134, ki se nahaja na objektu na naslovu Prešernov trg 2, 1000 Ljubljana, k.o. Ajdovščina in sicer v kletnih prostorih, v pritličju, prvem, drugem nadstropju in mansardi. V zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani je predmetna nepremičnina vpisana v vložku št. 65, k.o. Ajdovščina, v naravi pa predstavlja prostore kleti, stopnišče s predprostorom v pritličju, poslovne prostore v prvem in drugem nadstropju in mansardo s čajno kuhinjo.

Del predmetne nepremičnine v skupni izmeri 53,35 m2 se oddaja Slovenskemu panevropskemu društvu, pri čemer se prodajalec in kupec izrecno dogovorita, da najem v skladu z 31. členom Zakona o poslovnih stavbah in prostorih (UR SRS 18/1974, 34/1988, 5/1990, UR RS 10/1991, 17/1991, 13/1993, 66/1993, 32/2000, 2/2002) s spremembo lastninske pravice ne preneha, kupec pa izrecno soglaša, da vstopa v pravice in obveznosti prodajalca, določene z najemno pogodbo, sklenjeno med prodajalcem in najemnikom;

Predmetna nepremičnina je obremenjena s stvarnima služnostima, in sicer je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek št. 65, za nepremičnino, ležečo na zemljišču parc. št. 3134, k.o. Ajdovščina vpisana plomba št. 29276/2009, vknjižba pridobitve stvarne služnosti za parcelo 3134 v korist služnostnega upravičenca T – 2 d.o.o., Streliška ulica 150, Maribor in plomba št. 30874/2009, vknjižba pridobitve stvarne služnosti za parcelo 3134 v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana in Sago d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 25, Ljubljana;

Predmetna nepremičnina je prav tako obremenjena s hipoteko, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek št. 65, za nepremičnino, ležečo na zemljišču parc. št. 3134, k.o. Ajdovščina, in sicer pod list C3, v breme hipotekarnega zastavitelja, ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine v solastnem deležu do 48/300, pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi na solastni delež prodajalca;
 

Razpisne datoteke