Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 6. 1. 2011 , odpiranje prijav: 6. 1. 2011

Datum objave: 10. 12. 2010
Rok za prijavo: 6. 1. 2011
Odpiranje prijav: 6. 1. 2011

Poslovni prostor na Dalmatinovi ulici 6a in Miklošičeva ulica 16 (oba naslova za isto nepremičnino) v Ljubljani (št. 4780-560/2010).

PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 164,51 m2, ki se nahaja na objektu na naslovu Dalmatinova ulica 6a in Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana. Poslovni prostor ima id. št. 1737-546-11, poslovni prostor št. 11, v etaži 2 in 1, v naravi pa predstavlja poslovni prostor v pritličju in kletni prostor. Stavba, v kateri se predmetni prostor nahaja, leži na zemljišču parc. št. 2592, k.o. Tabor, vpisanem v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani v vložku št. 2450, k.o. Tabor.

Predmetni poslovni prostor v skupni izmeri 164,51 m2 se oddaja Avto-Moto touring klub Ljubljana, pri čemer se prodajalec in kupec izrecno dogovorita, da najem v skladu z 31. členom Zakona o poslovnih stavbah in prostorih (UR SRS 18/1974, 34/1988, 5/1990, UR RS 10/1991, 17/1991, 13/1993, 66/1993, 32/2000, 2/2002) s spremembo lastninske pravice ne preneha, kupec pa izrecno soglaša, da vstopa v pravice in obveznosti prodajalca, določene z najemno pogodbo, sklenjeno med prodajalcem in najemnikom.

Predmetna nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo, in sicer je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek št. 2450, za nepremičnino, ležečo na zemljišču parc. št. 2592, k.o. Tabor vpisana plomba št. 29276/2009, vknjižba pridobitve stvarne služnosti za parcelo 2592 na predlog služnostnega upravičenca T – 2 d.o.o., Streliška ulica 150, Maribor;

Predmetna nepremičnina je prav tako obremenjena s hipoteko, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek št. 2450, za nepremičnino, ležečo na zemljišču parc. št. 2592, k.o. Tabor, in sicer pod list C3, v breme hipotekarnega zastavitelja, ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine v solastnem deležu do 38/1000, pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi na solastni delež prodajalca;

Predmetna nepremičnina je obremenjena tudi z Vknjižbo pridobitve stvarne služnosti, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek št. 2450, pod list C2 in sicer na podlagi kupne pogodbe z dne 19.10.1927;
 

Razpisne datoteke