Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 17. 5. 2012

Datum objave: 18. 4. 2012
Rok za prijavo: 17. 5. 2012

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 11 v pritličju in kleti v skupni izmeri 164,51m2 v stavbi na naslovu Dalmatinova 6a in Miklošičeva ul. 16 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1737-546-11, parc.št. 2592/0-0, k.o. 1737-Tabor.
  Za stavbo št. 546 na Dalmatinovi 6a in Miklošičevi 16, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012
  Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
  Izklicna cena: 347.850,00 EUR (z besedo: tristosedeminštiridesettisočosemstopetdeset evrov 00/100)
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 25 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Valvasorjeva ul. 12 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1725-133-24 v skupni izmeri 15,65 m2.
  Zemljiškoknjižno stanje v korist prodajalca je urejeno. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012
  Izklicna cena: 34.425,00 EUR (z besedo:štiriintridesettisočštiristopetindvajset evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako PO1 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1722-4076-803 v skupni izmeri 23,53 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 4076, ki stoji na parc.št. 1695/8, 1695/6, 252/6, 252/5, 252/2, 252/3, 252/1, 253/1, 252/4, k.o. 1722- Trnovsko predmestje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012
  Izklicna cena: 35.500,00 EUR (z besedo:petintridesettisočpetsto evrov 00/100)
 • Predmet javne dražbe sta dva poslovna prostora na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana, vpisani pod ID 1728-121-900. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine. Vpis lastninske pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
  - pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 11, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 494.000,00 EUR (z besedo: štiristoštiriindevetdeset tisoč evrov 00/100)
  - storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izklicna cena: 207.000,00 EUR (z besedo: dvestosedem tisoč evrov 00/100)

Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke