Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 12. 7. 2012

Datum objave: 22. 6. 2012
Rok za prijavo: 12. 7. 2012

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 4 (PO1) v izmeri 48, 46 m2 v visokem pritličju stavbe na naslovu Cigaletova ulica 7, Ljubljana z ID oznako št. 1725-308-13, št. stavbe 308, k.o. 1725 Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izhodiščna cena: 106.000,00 EUR (z besedo: stošesttisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 206 (PO1) v izmeri 64,00 m2 v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu Opekarska cesta 13, Ljubljana z ID oznako št. 1722-7640-206, št. stavbe 7640, k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.
  Izhodiščna cena: 110.000,00 EUR (z besedo:stodesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe z id.št. 1728-109-4 – stanovanje št. 4 v izmeri 115,30 m2 v III. nadstropju (4. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. *10 k.o. 1728-Ljubljana mesto in zemljišče s parc. št. 47/9 iste k.o. Posebni skupni del stavbe je hodnik z id.št. 1728-109-22 v neto tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu stanovanju pripada solastniški delež v višini 51/1000 na splošnih skupnih delih stavbe in solastniški delež do 335/1000 na posebnem skupnem delu stavbe z ID št. 1728-109-22.
  Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta LJUBLJANA MOJE MESTO. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove.
  Izhodiščna cena: 136.500,00 EUR (z besedo:stošestintridesettisočpetsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe z id.št. 1728-109-21 – poslovni prostor št. 19 v izmeri 494,42 m2 v II. nadstropju (3. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. *10 k.o. 1728-Ljubljana mesto (id. 1728-10/0-1) in zemljišče s parc. št. 47/9 iste k.o (id. 1728-47/9-0). Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada solastniški delež v višini 221/1000 na splošnih skupnih delih stavbe.
  Nepremičnina bo predvidoma do konca leta 2012 zasedena z depoji Mestnega muzeja Ljubljana. Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta LJUBLJANA MOJE MESTO. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove.
  Izhodiščna cena: 510.200,00 EUR (z besedo:petstodesettisočdvesto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 384/8 (ID znak 1695-384/8-0) njiva v izmeri 609 m², parc. št. 384/75 (ID znak 1695-384/75-0) njiva v izmeri 198 m², parc. št. 384/76 (ID znak 1695-384/76-0) travnik v izmeri 199 m², parc. št. 384/77 (ID znak 1695-384/77-0) travnik v izmeri 57 m², parc. št. 384/78 (ID znak 1695-384/78-0) travnik v izmeri 69 m², parc. št. 384/79 (ID znak 1695-384/79-0) travnik v izmeri 234 m², parc. št. 384/80 (ID znak 1695-384/80-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/81 (ID znak 1695-384/81-0) travnik v izmeri 81 m², parc. št. 384/82 (ID znak 1695-384/82-0) travnik v izmer 70 m², parc. št. 384/83 (ID znak 1695-384/83-0) travnik v izmeri 230 m², parc. št. 384/84 (ID znak 1695-384/84-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/85 (ID znak 1695-384/85-0) travnik v izmeri 88 m², parc. št. 384/86 (ID znak 1695-384/86-0) travnik v izmeri 70 m², parc. št. 384/87 (ID znak 1695-384/87-0) travnik v izmeri 226 m², parc. št. 384/88 (ID znak 1695-384/88-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/89 (ID znak 1695-384/89-0) travnik v izmeri 96 m² in parc. št. 384/90 (ID znak 1695-384/90-0) travnik v izmeri 28 m² vse k.o. 1695-Karlovško predmestje, skupaj 2993 m².
  Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr. in 43/11-ZKZ-C) nahajajo v enoti urejanja prostora RN-408 Rudnik, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Izhodiščna cena: 658.460,00 EUR (z besedo: šestooseminpetdesettisočštiristošestdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke