Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 2. 8. 2012

Datum objave: 13. 7. 2012
Rok za prijavo: 2. 8. 2012

Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 2101/5 (ID znak 1737-2101/5-0) neplodno v izmeri 29 m², parc. št. 2101/6 (ID znak 1737-2101/6-0) neplodni v izmeri 40 m², obe k.o. 1737 Tabor, skupaj 69 m².

NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 2101/5 (ID znak 1737-2101/5-0) neplodno v izmeri 29 m², parc. št. 2101/6 (ID znak 1737-2101/6-0) neplodni v izmeri 40 m², obe k.o. 1737 Tabor, skupaj 69 m².
Zemljišči, ki sta predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr. in 43/11-ZKZ-C) in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06-4601, 43/09-2142), nahajata znotraj prostorske celote P2, v enoti urejanja prostora PU – 12, z namembnostjo CU - osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izhodiščna cena: 55.200,00 EUR (z besedo: petinpedesettisočdvesto evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA
Najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR.
 

KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila dne 02.08.2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 10.30 uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili

Razpisne datoteke