Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 4. 10. 2012

Datum objave: 14. 9. 2012
Rok za prijavo: 4. 10. 2012

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe je poslovni prostor – garaža v izmeri 24,00 m2 na naslovu Parmova ulica 20 v Ljubljani z ID oznako št. 2636-3465-1 v k.o. 2636 – Bežigrad. Garaža se nahaja skrajno desno v pritličju garažnega niza na naslovu Parmova ulica 20 v Ljubljani. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 13.690,00 EUR (z besedo: trinajsttisoč šeststodevetdeset evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 11, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 494.000,00 EUR (z besedo: štiristoštiriindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Predmet javne dražbe so storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 207.000,00 EUR (z besedo: dvestosedem tisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Predmet javne dražbe so prazni poslovni prostori z oznako P03 v skupni izmeri 37,77 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 2, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. 229. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011. Izklicna cena: 81.500,00 EUR (z besedo: enainosemdesettisoč petsto evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Predmet javne dražbe je parkirno mesto št. 64 v izmeri 13,66 m2 v 1. kleti, v podzemnem garažnem objektu na naslovu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane z id. oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR (z besedo:enajsttisoč evrov)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.


Predmet javne dražbe je parkirno mesto št. 63 v izmeri 14,53 m2 v 1. kleti v podzemnem garažnem objektu na naslovu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane z id. oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR (z besedo:enajsttisoč evrov)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 7 v izmeri 32,58 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe Tržaška 22 v Ljubljani, parc.št. 124/24, z id. oznako nepremičnine 2679-1401-7, k.o. 2679 Gradišče II. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.
Izhodiščna cena: 49.000,00 EUR (z besedo:devetinštiridesettisoč evrov)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je garaža v I. etaži v izmeri 12,42 m2 v triplex garažni stavbi »C« ob Kajuhovi/Toplarniški ulici, stoječi na parc.št. 1323 z id. oznako nepremičnine 1730-1197-118, k.o. Moste. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 8.500,00 EUR (z besedo: osemtisočpetsto evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke