Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 11. 12. 2012

Datum objave: 23. 11. 2012
Rok za prijavo: 11. 12. 2012

poslovni prostor v I. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2;
poslovni prostor v II. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2;
poslovni prostor v mansardi na naslovu Prešernov trg 2;
stanovanje na naslovu Mestni trg 10;
poslovni prostor na naslovu Mestni trg 10;
poslovni prostor št. PO1 na naslovu Vodnikov trg 5a;
poslovni prostor št. SO1 na naslovu Vodnikov trg 5a;
prostori na naslovu Gornji trg 30;
poslovni prostor št. PO4 na naslovu Tugomerjeva 2;
poslovni prostor št. PO2 na naslovu Tugomerjeva 2.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri 71,80 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-3 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc.št. 1725-3134/0-0 k.o.1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Del nepremičnine (v izmeri 53,35 m2) je času prodaje zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.
  Izklicna cena: 185.200,00 EUR (z besedo: stopetinosemdesettisočdvesto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v II. nadstropju v izmeri 68,80 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-4 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc.št. 1725-3134/0-0 k.o.1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 176.500,00 EUR (z besedo: stošestinsedemdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor na mansardi v izmeri 72,40 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-5 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc.št. 1725-3134/0-0 k.o.1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 112.100,00 EUR (z besedo: stodvanajsttisočsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe z id.št. 1728-109-4 – stanovanje št. 4 v izmeri 115,30 m2 v III. nadstropju (4. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. *10 k.o. 1728-Ljubljana mesto in zemljišče s parc. št. 47/9 iste k.o. Posebni skupni del stavbe je hodnik z id.št. 1728-109-22 v neto tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu stanovanju pripada solastniški delež v višini 51/1000 na splošnih skupnih delih stavbe in solastniški delež do 335/1000 na posebnem skupnem delu stavbe z ID št. 1728-109-22.
  Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta LJUBLJANA MOJE MESTO. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove.
  Izhodiščna cena: 126.025, 00 EUR (z besedo:stošestindvajsettisočpetindvajset evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe z id.št. 1728-109-21 – poslovni prostor št. 19 v izmeri 494,42 m2 v II. nadstropju (3. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. *10 k.o. 1728-Ljubljana mesto (id. 1728-10/0-1) in zemljišče s parc. št. 47/9 iste k.o (id. 1728-47/9-0). Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada solastniški delež v višini 221/1000 na splošnih skupnih delih stavbe.
  Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta LJUBLJANA MOJE MESTO. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove.
  Izhodiščna cena: 433.670,00 EUR (z besedo:štiristotriintridesettisočšestosedemdeset evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor PO1 v izmeri 58,95 m2 z ID oznako 1728-490-3, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Vodnikov trg 5a, Ljubljana, parc.št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o.1728- Ljubljana mesto.
  Za stavbo na naslovu Vodnikov trg 5a v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je že predlagal vzpostavitev etažne lastnine v zemljiški knjigi na parc.št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o.1728- Ljubljana mesto. Zemljiškoknjižni predlog za vzpostavitev etažne lastnine je evidentiran pod opr. Dn. št. 2300000860/2011.
  Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.
  Izklicna cena: 111.775,00 EUR  (z besedo: stoenajsttisočsedemstopetinsedemdeset evrov 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor SO1 v izmeri 40,15 m2 z ID oznako 1728-490-4, ki se nahaja v II. nadstropju stavbe na naslovu Vodnikov trg 5a, Ljubljana, parc.št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o.1728- Ljubljana mesto.
  Za stavbo na naslovu Vodnikov trg 5a v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je že predlagal vzpostavitev etažne lastnine v zemljiški knjigi na parc.št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o.1728- Ljubljana mesto. Zemljiškoknjižni predlog za vzpostavitev etažne lastnine je evidentiran pod opr. Dn. št. 2300000860/2011.
  Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 5.10.2013. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.
  Izklicna cena: 76.075,00 EUR (z besedo: šestinsedemdesettisoščpetinsedemdesetevrov 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe so prostori v skupni izmeri 650,23 m2 , ki se nahajajo v stanovanjski stavbi na naslovu Gornji trg 30 z ID oznako 1728-366-2, 1728-366-3, 1728-366-4, 1728-366-5, 1728-366-6, 1728-366-7, 1728-366-8, 1728-366-9, 1728-366-10, 1728-366-11, 1728-366-12, 1728-366-13, 1728-366-14, 1728-366-15, 1728-366-16, 1728-366-17, 1728-366-18, 1728-366-19, 1728-366-20, parc.št. 317 (id. 1728- 317/0-0), k.o. 1728 Ljubljana Mesto. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 269.100,00 EUR  (z besedo: dvestodevetinšestdesettisočsto 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P04 v skupni izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani z ID oznako št. 1739-989-70 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – storitvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 161.058,00 EUR (z besedo: stoenainšestdesettisočoseminpetdeset evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani z ID oznako št. 1739-989-68 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – storitvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 74.222,00 EUR (z besedo: štiriinsedemdesettisočdvestodvaindvajset evrov 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke