Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 17. 12. 2012

Datum objave: 30. 11. 2012
Rok za prijavo: 17. 12. 2012

Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 66/6 (ID znak 1736-66/6-0) travnik v izmeri 116 m² k.o. 1736 - Brinje I.
Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 3217 (ID znak 1737-3217/0-0) travnik v izmeri 179 m2 k.o. 1737 – Tabor.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 66/6 (ID znak 1736-66/6-0) travnik v izmeri 116 m² k.o. 1736 - Brinje I.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN, 22/11-popr., 43/11 – ZKZ-C. 53/12-obv. razl.) nahaja v enoti urejanja prostora BE-604 Bežigrad, v območju namenske rabe CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.
  Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d..
  Izklicna cena: 29.000,00 EUR (z besedo: devetindvajset tisoč evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 3217 (ID znak 1737-3217/0-0) travnik v izmeri 179 m2 k.o. 1737 – Tabor.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN, 22/11-popr., 43/11 – ZKZ-C. 53/12-obv. razl.) nahaja v enoti urejanja prostora TA-68 Tabor, v območju namenske rabe CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
  Izklicna cena: 44.500,00 EUR (z besedo: štiriinštirideset tisoč petsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke